Tuarascáil ar Chuntais na Seirbhísí Poiblí, 2013

D’eisigh an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste a Thuarascáil ar Sheirbhísí Poiblí don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2013.

Déileáiltear leis an méid seo sa tuarascáil

 • aon nithe is dóigh liom atá iomchuí a thuairisciú mar gheall ar mo chuid iniúchtaí ar na cuntais leithreasa arna n-ullmhú ag na hOifigigh Chuntasaíochta de chuid ranna agus oifigí an rialtais maidir leis na leithreasaí arna vótáil ag Dáil Éireann don bhliain airgeadais roimhe sin

 • aon nithe is dóigh liom atá iomchuí a thuairisciú ag eascairt as mo chuid imscrúduithe ar na rialuithe inmheánacha airgeadais atá á bhfeidhmiú ag ranna agus ag oifigí rialtais (sa bhliain airgeadais reatha nó roimhe) d’fhonn rialtacht a n-idirbheart airgeadais a chinntiú, cruinneas a gcuid íocaíochtaí agus fáltas, iontaofacht agus iomláine a gcuid taifid chuntasaíochta agus cosaint na sócmhainní atá faoina n-úinéireacht agus rialaithe acu

 • torthaí na n-imscrúduithe a rinne mé ar na cuntais ar an ioncam ar fad a bhailíonn na Coimisinéirí Ioncaim – áirítear leis na himscrúduithe sin measúnú ar cibé acu an bhfuil na cuntais iomlán agus cruinn, agus cibé acu an bhfuil córais, nósanna imeachta agus cleachtais curtha ar bun agus i bhfeidhm ag na Coimisinéirí Ioncaim, atá leordhóthanach chun seiceáil éifeachtach a dhéanamh ar mheasúnú, bailiú agus leithdháileadh ceart an ioncaim.

Tá na caibidlí aonair sa tuarascáil ar fáil thíos

Cludaigh agus Clar

 1. Torthaí Airgeadais an Státchiste do 2013

 2. Fiachas an Rialtais

 3. Cuntasaíocht Vóta agus Bainistíocht Buiséid

 4. Cuntas a thabhairt i Sheirbhísí Gníomhaireachta Oifig na nOibreacha Poiblí

 5. Maoiniú a Thugann an Rialtas Láir do na hÚdaráis Áitiúla

 6. An Scéim Chomhiomlánaithe Talún

 7. Nithe ag éirí as iniúchadh ar Vóta 25 Comhshaol, Pobal agus Rialtais Áitiúil maidir le Seirbhísí Uisce

 8. Oibriú na Seirbhíse um Fhreagairt Glaonna Éigeandála

 9. Cuntas a Thabhairt i gCaiteachas Ghailearaí Náisiúnta na hÉireann

 10. Rialtacht Íocaíochtaí Leasa Shóisialaigh

 11. Rialú Liúntais Leasa Fhorlíontacha

 12. Cúnamh Feirme

 13. Maoiniú Pinsean Sheirbhís Fuilaistriúcháin na hÉireann

 14. Soláthar ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte

 15. Cáin Mhaoine Áitiúil

 16. Cánachas ar Ioncam Cíosa

 17. Cuntais Ghníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta

 18. Comhairle Fhioscach Chomhairleach na hÉireann