Tuarascáil ar Chuntais na Seirbhísí Poiblí, 2018

D’eisigh an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste a Thuarascáil ar Sheirbhísí Poiblí don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2018.

Déileáiltear leis an méid seo sa tuarascáil

 • aon nithe is dóigh liom atá iomchuí a thuairisciú mar gheall ar mo chuid iniúchtaí ar na cuntais leithreasa arna n-ullmhú ag na hOifigigh Chuntasaíochta de chuid ranna agus oifigí an rialtais maidir leis na leithreasaí arna vótáil ag Dáil Éireann don bhliain airgeadais roimhe sin

 • aon nithe is dóigh liom atá iomchuí a thuairisciú ag eascairt as mo chuid imscrúduithe ar na rialuithe inmheánacha airgeadais atá á bhfeidhmiú ag ranna agus ag oifigí rialtais (sa bhliain airgeadais reatha nó roimhe) d’fhonn rialtacht a n-idirbheart airgeadais a chinntiú, cruinneas a gcuid íocaíochtaí agus fáltas, iontaofacht agus iomláine a gcuid taifid chuntasaíochta agus cosaint na sócmhainní atá faoina n-úinéireacht agus rialaithe acu

 • torthaí na n-imscrúduithe a rinne mé ar na cuntais ar an ioncam ar fad a bhailíonn na Coimisinéirí Ioncaim – áirítear leis na himscrúduithe sin measúnú ar cibé acu an bhfuil na cuntais iomlán agus cruinn, agus cibé acu an bhfuil córais, nósanna imeachta agus cleachtais curtha ar bun agus i bhfeidhm ag na Coimisinéirí Ioncaim, atá leordhóthanach chun seiceáil éifeachtach a dhéanamh ar mheasúnú, bailiú agus leithdháileadh ceart an ioncaim.

Tá na caibidlí aonair sa tuarascáil ar fáil thíos

 1. Toradh airgeadais an Státchiste don bhliain 2018

 2. Costas na mbeart cobhsaíochta baincéireachta amhail deireadh 2018

 3. Cuntasaíocht vóta agus bainistíocht buiséid

 4. Cuntasaíocht maidir le sócmhainní caipitil

 5. Cuntasaíocht le haghaidh seirbhísí gaolmhara

 6. Caiteachas faoi chonradh cothabhála

 7. Suíomhanna a cheannach le scoileanna a sholáthar

 8. Rialuithe ar mhaoiniú um chúnamh daonnúil

 9. Idirbhearta airgeadais a bhaineann le gás ceaptha teasa

 10. Deontais foraoiseachta

 11. Maoiniú rialtais láir na n údarás áitiúil

 12. Rialtacht íocaíochtaí leasa shóisialaigh

 13. Tráthúlacht phróiseáil na n-éileamh ar thacaíocht ioncaim

 14. Seirbhís do chustaiméirí - forbairt foirmeacha iarratais tacaíochta ioncaim

 15. Forbairt na n-ionad cúram príomhúil

 16. Cláir luathfhoghlama agus chúram leanaí a sholáthar

 17. Idirghabhálacha um chomhlíonadh cánach

 18. Faoiseamh cánach ar léiriú scannán

 19. Cuntais Ghníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta

 20. Ciste eascró Apple na hÉireann

 21. Comhairle Fhioscach Chomhairleach na hÉireann