Tuarascálacha Speisialta

Tuarascáil Speisialta 107 - Tionscadail Chaipitil a Sholáthar san Earnáil Ardoideachais


Dírítear sa tuarascáil seo ar acmhainn na n-institiúidí ardoideachais (IAOanna) chun tionscadail tógála mhórscála a phleanáil, a bhainistiú agus a sholáthar ar sceideal, laistigh den bhuiséad agus i leith an chaighdeáin a theastaíonn. Rinne an t-athbhreithniú scrúdú ar dheich dtionscadal a críochnaíodh san earnáil ardoideachais.

Tuarascáil 106 - Ráitis Airgeadais 2015 Bhord Oideachais agus Oiliúna Chill Dara agus Chill Mhantáin - Tuairisc Fhorlíontach


D’eisigh an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste a thuairim ar ráitis airgeadais 2015 BOOCDCM an 24 Nollaig 2018. Mar a foráladh dó faoi chuid 7(4) den Acht um an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste (Leasú), 1993, eisíodh tuairisc fhorlíontach.

Tuarascáil Speisialta 105 - Idirbhearta na hÉireann leis an AE in 2017


Ní ann d’aon fhoinse ar leith a thugann léargas ar idirbhearta airgeadais na hÉireann leis an Aontas, lena n-áirítear ranníocaíochtaí na hÉireann le buiséad an Aontais, an maoiniú a fhaigheann sí, ceartúcháin airgeadais agus nithe eile a imríonn tionchar ar shreabhadh an airgid. Tá leagtha amach sa tuarascáil seo faisnéis ar idirbhearta airgeadais idir Éire agus an tAontas d’fhonn léargas cuimsitheach a thabhairt ar an scéal.

Tuarascáil Speisialta 104 - Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge - Forbairt agus Diúscairt Maoine Intleachtúla in FeedHenry


Déantar iniúchadh sa tuarascáil seo ar shaincheisteanna a bhaineann leis an gcaoi a ndearna Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge a leas i gcuideachta darb ainm FeedHenry Ltd. a fhorbairt agus a dhiúscairt.

Tuarascáil Speisialta 103 - Láimhseáil luacha saothair do bhaill foirne sinsearacha áirithe in Ollscoil Luimnigh agus in Institiúid Teicneolaíochta Shligigh


Tuairisc é seo faoi luach saothair do bhaill foirne sinsearacha áirithe in Ollscoil Luimnigh agus in Institiúid Teicneolaíochta Shligigh. I measc na gceisteanna a scrúdaíodh, bhí dámhachtain blianta breise gairmiúla chun críocha pinsin in Ollscoil Luimnigh, ligean isteach baill foirne fochuideachta chun scéim pinsin Ollscoil Luimnigh agus láimhseáil íocaíochtaí scoir in Ollscoil Luimnigh agus in Institiúid Teicneolaíochta Shligigh araon.

Tuarascáil Speisialta 102 - An Ghníomhaireacht Náisiúnta um Bainistíocht Sócmhainní – An Dara Tuairisc ar Dhul Chun Cinn


Bunaíodh an Ghníomhaireacht Náisiúnta um Bainistíocht Sócmhainní (GNBS) i mí na Nollag 2009 mar chuid de fhreagra an Stáit ar ghéarchéim bhaincéireachta 2008. Sonraítear cuspóirí agus feidhmeanna NAMA san Acht um an gGníomhaireacht Náisiúnta um Bainistíocht Sócmhainní, 2009. Déantar measúnú sa tuarascáil ar an méid dul chun cinn atá déanta ag an GNBS chun a chuspóirí foriomlána a bhaint amach.

Tuarascáil Speisialta 101 - Samhail um Aibíocht Bainistíochta Airgeadais: Treoir Dea-Chleachtais


Cuirtear samhail i láthair sa tuarascáil seo – an tsamhail um aibíocht bainistíochta airgeadais – rud a fhéadtar a úsáid chun deiseanna um fheabhsú a mheasúnú agus shainaithint i gcleachtais bainistíochta airgeadais in eagraíochtaí san earnáil phoiblí. Déantar cur síos sa tsamhail seo ar chleachtais agus ar fheasacht i leith bainistíocht airgeadais agus ceanglaítear iad leis na torthaí a bhféadfadh eagraíochtaí a bheith ag súil leo.

Tuarascáil Speisialta 100 – Tuairisciú Airgeadais Earnála Poiblí i leith 2016


Rinneadh athbhreithniú sa tuairisc seo thráthúlacht tuairiscithe airgeadais san earnáil phoiblí agus díríodh go príomha ar ráitis airgeadais do thréimhsí a chríochnaigh in 2016. Tugtar achoimre sa tuairisc ar na ceisteanna a tugadh chun aird i dtuarascálacha iniúchóireachta an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste ar ráitis airgeadais le haghaidh 2016.

Tuarascáil Speisialta 99 – Tuairisciú Airgeadais Earnála Poiblí i leith 2015


Déantar athbhreithniú sa tuarascáil seo ar thráthúlacht an tuairiscithe airgeadais san earnáil phoiblí agus sainaithnítear inti na comhlachtaí a raibh moill i gceist leo. Tugtar achoimre ann ar na ceisteanna a tugadh chun aird i dtuarascálacha iniúchóireachta an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste ar ráitis airgeadais le haghaidh 2015.

Tuarascáil Speisialta 98 – Soláthair Iompair Scoile


Tá athbhreithniú déanta ag an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste ar an tSeirbhís Iompair Scoileanna agus déantar tuairisciú ann ar cé acu an bhféadann nó nach bhféadann an Roinn Oideachais agus Scileanna a léiriú go bhfuil luach ar airgead á bhaint amach de bhun a chuid socruithe le Bus Éireann chun an tseirbhís a sheachadadh agus cé acu an bhfuil nó nach bhfuil maoirseacht dhóthanach i bhfeidhm.

Tuarascáil Speisialta 97 – Riar agus Bailiú na Mótarchánach


Rinneadh athbhreithniú sa scrúdú seo ar fháltais mótarchánach, ar chostas an mhótarcháin a bhailiú agus ar na rialuithe atá i bhfeidhm.

Tuarascáil Speisialta 96 – Costas an Choimisiúin um Dhrochúsáid Leanaí a Fhiosrú agus an Cúiteamh


Rinne an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste scrúdú ar chostas an fhiosraithe agus an chúitimh um dhroch-úsáid leanaí. Den chuid is mó tá obair an Choimisiún um Dhrochúsáid Leanaí a Fhiosrú críochnaithe.

Tuarascáil Speisialta 95 – Tuairisciú Airgeadais san Earnáil Phoiblí


Tá athbhreithniú déanta ag an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste ar thuairisciú airgeadais san earnáil phoiblí ag díriú go príomha ar ráitis airgeadais do thréimhsí a chríochnaigh in 2014. Déantar athbhreithniú sa tuarascáil seo ar thráthúlacht an tuairiscithe airgeadais san earnáil phoiblí agus sainaithnítear inti na comhlachtaí a raibh moill i gceist leo agus cúis na moilleanna úd.

Tuarascáil Speisialta 94 – Díol Project Eagle ag an nGníomhaireacht Náisiúnta um Bainistíocht Sócmhainní


Rinne an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste scrúdú ar dhíol Project Eagle ag an nGníomhaireacht Náisiúnta um Bainistíocht Sócmhainní.

Tuarascáil Speisialta 93 – Uaireanta Bliantúla i Seirbhís Phríosúin na hÉireann


Tá athbhreithniú déanta ag an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste ar chóras na n-uaireanta bliantúlaithe i Seirbhís Phríosúin na hÉireann.

Tuarascáil Speisialta 92 – Pleanáil Straitéiseach le haghaidh Bainistíocht Riosca Tuilte


Tá athbhreithniú déanta ag an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste ar bhainistiú riosca tuile in Éirinn.

Tuarascáil Speisialta 91 – Bainistiú Scaoilíocaíochtaí i gComhlachtaí Earnála Poiblí


Tá scrúdú déanta ag an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste ar bhainistiú scaoilíocaíochtaí i gcomhlachtaí earnála poiblí.

Tuarascáil Speisialta 90 – Bainistiú an Tionscnaimh Trasteorann: An Tionscadal Bytel


Tá tuarascáil speisialta curtha i gcrích ag an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste ar bhainistiú tionscnaimh trasteorann leathanbhanda Tionscadal Bytel)

Tuarascáil Speisialta 89 – Rialú Inmheánach ar Choiste Gairmoideachais Chontae Chorcaí


Tá athbhreithniú déanta ag an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste ar nithe áirithe maidir le rialú inmheánach i gCoiste Gairmoideachais Chontae Chorcaí.

Tuarascáil Speisialta 88 – Athstruchtúrú Riar Deontas Mac Léinn


Dhírigh an tuarascáil seo ar scrúdú ar athstruchtúrú ar riar deontas mac léinn.