Tuarascálacha Speisialta

Tuarascáil Speisialta 91 – Bainistiú Scaoilíocaíochtaí i gComhlachtaí Earnála Poiblí


Tá scrúdú déanta ag an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste ar bhainistiú scaoilíocaíochtaí i gcomhlachtaí earnála poiblí.

Tuarascáil Speisialta 90 – Bainistiú an Tionscnaimh Trasteorann: An Tionscadal Bytel


Tá tuarascáil speisialta curtha i gcrích ag an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste ar bhainistiú tionscnaimh trasteorann leathanbhanda Tionscadal Bytel)

Tuarascáil Speisialta 89 – Rialú Inmheánach ar Choiste Gairmoideachais Chontae Chorcaí


Tá athbhreithniú déanta ag an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste ar nithe áirithe maidir le rialú inmheánach i gCoiste Gairmoideachais Chontae Chorcaí.

Tuarascáil Speisialta 88 – Athstruchtúrú Riar Deontas Mac Léinn


Dhírigh an tuarascáil seo ar scrúdú ar athstruchtúrú ar riar deontas mac léinn.

Tuarascáil Speisialta 87 – Éifeachtacht Coistí Iniúchóireachta i gComhlachtaí Stáit


Tá an tuarascáil seo bunaithe ar athbhreithniú ar éifeachtacht coistí iniúchóireachta i gcomhlachtaí Stáit.

Tuarascáil Speisialta 86 – Forbairt Staidiam Rásaíochta Con Luimnigh


Bunaíodh an scrúdú seo ar fhorbairt Bhord na gCon ar staid rásaíochta con Luimnigh.

Tuarascáil Speisialta 85 – Cuntasacht agus Rialachas ag an gColáiste Náisiúnta Ealaíne is Deartha


Bunaíodh an tuarascáil seo ar athbhreithniú a rinneadh ar chuntasaíocht agus ar rialachas ag an gColáiste Náisiúnta Ealaíne is Deartha.

Tuarascáil Speisialta 84 – Athlastáil Dramhaíola


Dhírigh an tuarascáil seo ar athbhreithniú ar fheidhmiú agus forfheidhmiú an Rialacháin Eorpaigh um Sheoladh Dramhaíola in Éirinn.

Tuarascáil Speisialta 83 – Máinliacht Lae Roghnach a Bhainistiú


Rinneadh an tuarascáil seo mar chuid d’athbhreithniú ar bhainistíocht ar mháinliacht lae roghnach ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS).

Tuarascáil Speisialta 82 – Bainistíocht Airgeadais agus Tuairisciú le haghaidh Lárionaid Cuan Iascaigh


Dhírigh an scrúdú seo ar an mbainistíocht airgeadais agus tuairiscithe le haghaidh lárionaid cuan iascaigh.

Tuarascáil Speisialta 81 – An Ghníomhaireacht Náisiúnta um Bainistíocht Sócmhainní – Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn 2010–2012


Tá an tuarascáil seo bunaithe ar athbhreithniú ar an méid dul chun cinn atá déanta ag NAMA chun a chuspóirí foriomlána a bhaint amach.

Tuarascáil Speisialta 80 – Riar Chiste an Tobhaigh Náisiúnta Sláinte agus Údaráis Áitiúil


Déantar scrúdú sa tuarascáil seo ar íocaíochtaí airgead poiblí chuig an gCiste, agus ar an gcaoi a ndearnadh an Ciste a bhainistiú agus a úsáid.

Tuarascáil Speisialta 79 – An Ghníomhaireacht Náisiúnta um Bainistíocht Sócmhainní – Bainistiú Iasachtaí


Déantar athbhreithniú sa tuarascáil seo ar an méid atá an próiseas fála iasachtaí curtha i gcrích, ar phróifíl chúlbhannaí foluiteacha na n-iasachtaí, agus an chaoi lena ndéanann NAMA bhainistiú ar a chaidreamh le hiasachtaithe.

Tuarascáil Speisialta 78 – Nithe ag éirí as Iniúchtaí Oideachais


Dhírigh an scrúdú seo ar nithe a éiríonn as iniúchtaí san earnáil oideachais.

Tuarascáil Speisialta 77 – Údarás Forbartha Dugthailte Bhaile Átha Cliath


Tugtar cuntas níos iomláine sa tuarascáil seo ar stádas foriomlán airgeadais agus ar riarachán an Údaráis, lena n-áirítear a infheistíocht sa láthair Irish Glass Bottle.

Tuarascáil Speisialta 76 – An Ghníomhaireacht Náisiúnta um Bainistíocht Sócmhainní – Sócmhainní Bainc a Fháil


Ba é fócas na tuarascála seo ná athbhreithniú ar Éadáil Sócmhainní Bainc ag an nGníomhaireacht Náisiúnta um Bainistíocht Sócmhainní.

Tuarascáil Speisialta 75 – Ollscoileanna Éireannacha – Bainistiú Acmhainní agus Feidhmíochta


Tá an tuarascáil seo bunaithe ar scrúdú ar Bhainistíocht Acmhainní agus Feidhmíocht i seacht gcinn d’ollscoileanna Éireannacha.

Tuarascáil Speisialta 74 – An Earnáil Oideachais


Dhírigh an scrúdú seo ar íocaíochtaí ón gCiste Nuálaíochta Straitéiseach, ar na socruithe chun monatóireacht a dhéanamh ar fhreastal i mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna, agus ar na cúiseanna le róchaiteachas ar thionscadal forbartha caipitiúil in Institiúid Teicneolaíochta Chorcaí.

Tuarascáil Speisialta 73 – Rialú Inmheánach agus Rialachas in FÁS


Is éard a bhí sa scrúdú seo ná athbhreithniú ar rialú inmheánach, rialachas agus nithe gaolmhara in FÁS thar an tréimhse 2002 go 2008.

Tuarascáil Speisialta 72 – An Rialtóir Airgeadais


Scrúdaítear sa tuarascáil seo freagra an Rialtóra Airgeadais ar Ghéarchéim an Mhargaidh Airgeadais.