Tuarascálacha Speisialta

Tuarascáil Speisialta 70 – Rannóga Éigeandála


Déantar athbhreithniú sa tuarascáil seo ar fheidhmíocht i Rannóga Éigeandála bunaithe ar thorthaí agus ar mholtaí réimse athbhreithnithe a rinneadh le linn na tréimhse 2002–2007.

Tuarascáil Speisialta 69 – Neamhláithreacht Tinnis sa Státseirbhís a Bhainistiú


Tugadh aghaidh sa scrúdú seo ar bhainistiú neamhláithreacht tinnis sa Státseirbhís.

Tuarascáil Speisialta 68 – Pinsin Rialtais Láir


Tugadh aghaidh sa scrúdú seo ar shocruithe riaracháin, maoinithe agus cuntasaíochta le haghaidh pinsin seirbhíseach poiblí.

Tuarascáil Speisialta 67 – Scéim Maoirseachta agus Ionadaíochta, Comhlíonadh Conarthaí Fostaíochta, Coimisiún um Dhrochúsáid Leanaí a Fhiosrú


Tugadh aghaidh sa scrúdú seo ar thrí réimse freagrachta de chuid na Roinne Oideachais agus Scileanna – an Scéim Feitheoireachta agus Ionadaíochta in Iar-Bhunscoileanna, Comhlíonadh Conarthaí Fostaíochta in Institiúidí Teicneolaíochta, agus an Coimisiún um Dhrochúsáid Leanaí a Fhiosrú.

Tuarascáil Speisialta 66 – Fógraíocht agus Promóisean in FÁS


Tugadh aghaidh sa scrúdú seo ar chaiteachas fógraíochta agus promóisin FÁS sa tréimhse 2002–2008. Rinneadh scrúdú ann ar an rialú buiséid ar caiteachas fógraíochta agus promóisin, an straitéis fhoriomlán faoinar caitheadh é, agus an méid a ndearnadh measúnú ar a héifeachtacht.

Tuarascáil Speisialta 65 – Seirbhísí Uisce agus Seachadadh Tithíochta ar Phraghas Réasúnta


Tugadh aghaidh sa scrúdú seo ar dhá réimse freagrachta de chuid na Roinne Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil – Seirbhísí Uisce agus Seachadadh Tithíochta ar Phraghas Réasúnta.

Tuarascáil Speisialta 64 – Cóireáil Andúile i nDrugaí


Tugadh aghaidh sa scrúdú seo ar na príomhsheirbhísí uile cóireála agus athshlánúcháin maoinithe go poiblí a sholáthraítear do dhaoine a bhfuil andúil acu i ndrugaí neamhdhleathacha.

Tuarascáil Speisialta 63 – Binsí Fiosrúcháin


Rinneadh athbhreithniú sa scrúdú seo ar amscála, costas agus éifeachtúlacht trí cinn de mhórbhinsí fiosrúcháin atá ag teacht chun críche. Ba iad na binsí fiosrúcháin a ndearnadh scrúdú orthu ná Binsí Fiosrúcháin Mahon, Morris agus Moriarty.

Tuarascáil Speisialta 62 – Ard-Mhúsaem na hÉireann


Déantar athbhreithniú sa tuarascáil speisialta seo ar bhainistiú Ard-Mhúsaem na hÉireann ar an mbailiúchán náisiúnta ina bhfuil tuairim agus 4 mhilliún mír oidhreachta, go háirithe i ndáil le doiciméadú na mbailiúchán seo agus an rochtain atá ag an bpobal agus ag taighdeoirí orthu.

Tuarascáil Speisialta 61 – Athnuachan Bhaile Munna


Déantar athbhreithniú sa scrúdú seo ar an gcaoi lena bhforbraíodh an clár i dtéarmaí ama, costais agus seachadadh. Déantar scrúdú ann chomh maith ar an dul chun cinn i réimsí athnuachana eacnamaíche agus sóisialta, agus na dúshláin atá fós ann roimh chríochnú rathúil an chláir athnuachana.

Tuarascáil Speisialta 60 – An Oifig Luachála


I dtuarascáil an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste ar an Oifig Luachála, déantar scrúdú ar na socruithe le haghaidh soláthar seirbhísí luachála d’údaráis rátaíochta agus do chomhlachtaí poiblí; ar an dul chun cinn i bhfeidhmiú an chláir athluachála; agus ar an gcaoi lena ndéantar bhainistiú ar fheidhmíocht fhoriomlán.

Tuarascáil Speisialta 59 – Córais Faisnéise Bainistíochta san Earnáil Institiúidí Teicneolaíochta


I dtuarascáil an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste ar fheidhmiú córais faisnéise bainistíochta sna hInstitiúidí Teicneolaíochta, déantar scrúdú ar cé chomh maith is a déileáladh le bainistiú córas soláthair agus an chonarthacht bhainteach; ar cé chomh maith is a cuireadh i gcrích an tionscadal feidhmithe; ar cé acu ar baineadh nó nár baineadh amach cuspóirí an tionscadail, agus ar mhéid sástachta na n-úsáideoirí leis na córais feidhmithe.

Tuarascáil Speisialta 58 – Ríomhsheirbhísí Rialtais


Rinneadh an scrúdú chun deimhniú a thabhairt i leith an méid atá ranna rialtais agus gníomhaireachtaí ag soláthar faisnéise agus seirbhísí ar líne agus an méid úsáide atá á baint acu as an teicneolaíocht idirlíon-bhunaithe chun a n-éifeachtúlacht a fheabhsú.