Tuarascáil Speisialta 58 – Ríomhsheirbhísí Rialtais

Foilsithe 07 Eanáir 2008

Tagraíonn an téarma ríomhRialtas do sheirbhísí poiblí a sholáthar le teicneolaíocht na faisnéise agus na cumarsáide (TFC), go háirithe an t-idirlíon. Leis an seachadadh seirbhísí ar líne, féadann an pobal gnó a dhéanamh le soláthraithe seirbhísí poiblí ag am ar bith. Tugann sé deis chomh maith do sholáthraithe seirbhíse iad féin a n-éifeachtúlacht a mhéadú trí chuíchóiriú a dhéanamh ar a gcleachtais ghnó. In dhá phlean gníomhaíochta de chuid an Rialtais, a seoladh in 1999 agus in 2002, leagtar amach sraith gníomhaíochtaí agus tionscnamh chun leas a bhaint as buntáistí féideartha ríomhRialtais. Rinneadh an scrúdú chun deimhniú a thabhairt i leith an méid atá ranna rialtais agus gníomhaireachtaí ag soláthar faisnéise agus seirbhísí ar líne agus an méid úsáide atá á baint acu as an teicneolaíocht idirlíon-bhunaithe chun a n-éifeachtúlacht a fheabhsú. Rinneadh scrúdú chomh maith ar fheidhmíocht na hÉireann i gcomparáid le tíortha eile. Rinneadh scrúdú chomh maith ar Fhorbairt an Bhróicéara Seirbhísí Poiblí ar líne ag Reach (aonad de chuid na Roinne Gnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh).