Tuarascáil Speisialta 59 – Córais Faisnéise Bainistíochta san Earnáil Institiúidí Teicneolaíochta

Foilsithe 18 Nollaig 2007

I dtuarascáil an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste ar fheidhmiú córais faisnéise bainistíochta sna hInstitiúidí Teicneolaíochta, déantar scrúdú ar cé chomh maith is a déileáladh le bainistiú córas soláthair agus an chonarthacht bhainteach; ar cé chomh maith is a cuireadh i gcrích an tionscadal feidhmithe; ar cé acu ar baineadh nó nár baineadh amach cuspóirí an tionscadail, agus ar mhéid sástachta na n-úsáideoirí leis na córais feidhmithe.