Tuarascáil Speisialta 60 – An Oifig Luachála

Foilsithe 22 Feabhra 2008

Cuireann an Oifig Luachála seirbhísí luachála maoine ar fáil d’íocóirí rátaí agus d’údaráis rátaíochta. Cuireann an Oifig seirbhís luachála maoine neamhreachtúil ar fáil freisin do ranna rialtais agus do chomhlachtaí poiblí. Faoi reachtaíocht a achtaíodh in 2001, ainmníodh an Oifig chun freagracht a ghlacadh as athluacháil a dhéanamh ar an maoin uile tráchtála agus tionsclaíochta sa Stát. I dtuarascáil an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste ar an Oifig Luachála, déantar scrúdú ar na socruithe le haghaidh soláthar seirbhísí luachála d’údaráis rátaíochta agus do chomhlachtaí poiblí; ar an dul chun cinn i bhfeidhmiú an chláir athluachála; agus ar an gcaoi lena ndéantar bhainistiú ar fheidhmíocht fhoriomlán.