Tuarascáil Speisialta 65 – Seirbhísí Uisce agus Seachadadh Tithíochta ar Phraghas Réasúnta

Foilsithe 24 Iúil 2009

Tá scrúdú déanta ag an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste ar dhá réimse freagrachta de chuid na Roinne Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil – Seirbhísí Uisce agus Seachadadh Tithíochta ar Phraghas Réasúnta. Rinneadh plé sa scrúdú ar Sheirbhísí Uisce ar an méid a bhfuil an infheistíocht a chuir an Stát ar fáil ina bhunús le caighdeán an uisce óil in Éirinn a bheith ag comhlíonadh na n-íoschaighdeán oiriúnachta le haghaidh tomhaltas ag daoine mar atá leagtha amach sa reachtaíocht náisiúnta agus AE. Rinneadh athbhreithniú sa scrúdú ar Sheachadadh Tithíochta ar Phraghas Réasúnta ar an sprioc fhoriomlán a baineadh amach faoin Tionscnamh um Thithíocht ar Phraghas Réasúnta agus ionchur na Comhpháirtíochta um Thithe ar Phraghas Réasúnta don tionscnamh. Rinneadh plé chomh maith ar na deacrachtaí a thagann aníos i soláthar tithíochta ar phraghas réasúnta i gcúinsí athraitheacha geilleagracha.