Tuarascáil Speisialta 67 – Scéim Maoirseachta agus Ionadaíochta, Comhlíonadh Conarthaí Fostaíochta, Coimisiún um Dhrochúsáid Leanaí a Fhiosrú

Foilsithe an 29 Iúil 2009

Tá scrúduithe déanta ag an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste seo ar thrí réimse freagrachta de chuid na Roinne Oideachais agus Scileanna – an Scéim Feitheoireachta agus Ionadaíochta in Iar-Bhunscoileanna, Comhlíonadh Conarthaí Fostaíochta in Institiúidí Teicneolaíochta, agus an Coimisiún um Dhrochúsáid Leanaí a Fhiosrú. Rinneadh plé sa scrúdú ar an Scéim Feitheoireachta agus Ionadaíochta in Iar-Bhunscoileanna ar an luach a sheachaid na hacmhainní a caitheadh ar an scéim, ar choibhéis costas 37 uair sa bhliain le haghaidh gach múinteoir arna fhostú ag an Roinn. Sa scrúdú ar Chomhlíonadh Conarthaí Fostaíochta in Institiúidí Teicneolaíochta, díríodh ar na córais agus ar na nósanna imeachta atá ar bun in Institiúidí Teicneolaíochta i leith bainistiú foirne le cinntiú go gcloítear le téarmaí a gconarthaí fostaíochta agus go ndéantar na seirbhísí a n-íoctar astu a sheachadadh. Dhírigh an scrúdú ar an gCoimisiún um Dhrochúsáid Leanaí a Fhiosrú ar thráthúlacht agus ar chostas a chuid imscrúduithe.