Tuarascáil Speisialta 88 – Athstruchtúrú Riar Deontas Mac Léinn

Foilsithe 15 Aibreán 2015

Tá tuairisc speisialta ullmhaithe ag an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste maidir le scrúdú ar an athstruchtúrú ar riar na ndeontas do mhic léinn. Déantar athbhreithniú sa tuairisc ó chóras díláraithe a raibh 66 údarás dámhachtana deontais ann, i dtreo údarás aonair náisiúnta dámhachtana le haghaidh deontais do mhic léinn, ar a dtugtar Tacaíocht Chomhchoiteann do Mhic Léinn in Éirinn (TCMLÉ). Déantar cíoradh ann ar an méid a bhí ceisteanna trom oibríochtúla sa bhliain féilire 2012/2013 ina iarmhairtí ar an bpróiseas pleanála don tionscadal seo. Déantar athbhreithniú ann chomh maith ar chostais mhaoinithe agus riaracháin TCMLÉ.