Tuarascáil Speisialta 89 – Rialú Inmheánach ar Choiste Gairmoideachais Chontae Chorcaí

Foilsithe 29 Aibreán 2015

Tá athbhreithniú déanta ag an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste ar nithe áirithe maidir le rialú inmheánach i gCoiste Gairmoideachais Chontae Chorcaí (atá lánscortha anois de réir an Achta um Boird Oideachais agus Oiliúna, 2013, ach a bhfuil a chuid feidhmeanna aistrithe chuig Bord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí anois). Déantar scrúdú sa tuairisc seo ar oibriú ionad Ógtheagmháil Mhaigh Chromtha, ar cheadú léasanna maoine, agus roinnt ceisteanna eile.