Tuarascáil Speisialta 92 – Pleanáil Straitéiseach le haghaidh Bainistíocht Riosca Tuilte

Foilsithe 05 Aibreán 2016

Tá athbhreithniú déanta ag an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste ar bhainistiú riosca tuile in Éirinn. Déantar scrúdú sa tuairisc seo ar bhainistiú Oifig na nOibreacha Poiblí ar an gclár náisiúnta um measúnú agus bainistiú riosca i gcás tuilte dobharcheantair (CFRAM) agus ar na socruithe rialachais agus bainistíochta tionscadail atá i bhfeidhm. Chomh maith leis sin, déantar athbhreithniú sa tuairisc ar dhul chun cinn na hÉireann ó thaobh riachtanais na Treorach um Thuilte ón AE a chomhlíonadh, ina leagtar amach spriocdhátaí le haghaidh léarscáileanna guaise tuilte, léarscáileanna riosca tuilte agus pleananna bainistíochta riosca tuilte a bheith ginte agus tíolactha ag ballstáit.