Tuarascálacha atá ar na Bacáin

Seachadadh Tionscadail Chaipitil san Earnáil Ardoideachais

Tá an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste tar éis scrúdú i gcrích maidir le Seachadadh Tionscadail Chaipitil san Earnáil Ardoideachais.

Cuireadh an tuarascáil faoi bhráid an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe an 06 Márta 2019, duine a n-éilítear air an tuarascáil a chur faoi bhráid Dháil Éireann tráth nach déanaí ná trí mhí tar éis an dáta sin de réir Acht an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste (Leasú), 1993.