Cuntais Leithreasa

Soláthraíonn Dáil Éireann airgead le haghaidh ghnáthsheirbhísí na ranna agus na n-oifigí rialtais, idir airgead caipitil agus neamhchaipitil, trí mheastacháin a cheadú le haghaidh na seirbhísí sin i rith gach bliana, agus trí fheidhm reachtúil a thabhairt do na meastacháin san Acht Leithreasa bliantúil.

Ag deireadh gach bliana airgeadais, bíonn ar gach roinn agus oifig cuntas a ullmhú, ar a dtugtar an cuntas leithreasa, le haghaidh gach seirbhíse vótáilte atá á riar faoina cúram. Tá dualgas reachtúil ann sonraí an toraidh don bhliain i gcomparáid leis an méid a sholáthair Dáil Éireann, bunaithe ar shuimeanna airgid thirim na n-íocaíochtaí agus na bhfáltas, a chur ar fáil sa chuntas leithreasa.

Seo thíos na ranna éagsúla a dhéanann na cuntais leithreasa seo, agus tá sé de chúram ar an Oifig iad seo uile a iniúchadh.

Talmhaíocht, Bia agus MaraOifig an Ard-Aighne
Arm-PhinsinOifig an Phríomh-Aturnae Stáit

Eataíona, Oidhreacht, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta

Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí
Post, Fiontar agus NuálaíochtaOifig an Aire Airgeadais
An Phríomh-Oifig StaidrimhDlí agus Ceat agus Comhionannas
Leanaí agus Gnóthaí ÓigeOifig an Ombudsman
Cumarsáid, Gníomhú ar son na hAeráide agus ComhsaolOifig na gCoimisinéirí Ioncaim
An tSeirbhís ChúirteannaAn tÚdarás Póilíneachta
CosiantTeaghlachas an Uachtaráin
Oideachas agus ScileannaPríosúin
Coimirce ShóisialachAn tÚdarás Clárúcháin Maoine
Gnóthaí Eachtracha agus TrádálaAn tSeirbhís an Cheapachain Phoiblí
An Garda SíochánaOifig an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe
SláinteRúnseirbhís
Tithíochta, Pleanáil, Pobal agus Rialtas ÁitiúilAn t Saortharlann Stáit
Comhar IdirnáisiúntaAoisliúnta agus Liúntais Scoir
Coimisiún na Héireann um Chearta an Duine agus ComhionannasRoinn an Taoisigh
An Oifig  Náisiúnta um Sheirbhísí RoinnteAn Coimisún um Achomhairc Chánach
Oifig um Sholáthar RialtaisIompar, Turasóireacht agus Spórt
Oifig na nOibreacha PoiblíAn Oifig Luachála