Iniúchóir Sinsearach

Poist mar Iniúchóir Sinsearach (Bainisteoirí Iniúchóireachta) 

An spéis leat ról dinimiciúil, a bhfuil freagracht bhainisteoireachta, féinriar agus deiseanna maidir le dul chun cinn gairme ag baint leis? Más ea, tá Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste (C&AG) ag féachaint le Bainisteoirí Iniúchóireachta a earcú faoi láthair agus bheadh suim acu labhairt leat.
Déanann Oifig an C&AG thart ar 300 cuntas a iniúchadh, a bhaineann le ranna rialtas agus le réimse leathan comhlachtaí poiblí neamhthráchtála agus institiúidí oideachais, agus tá siad dírithe ar úsáid airgid phoiblí a fheabhsú agus ar chuntasacht phoiblí a threisiú.

An Ról

Is ról bainistíochta sinsearaí é seo, ina mbeifear ag obair faoi Leas-Stiúrthóir, agus beifear freagrach as foireann iniúchóirí agus as iniúchtaí agus tuarascálacha a chur i bhfeidhm. Áireofar sa ról ardleibhéal freagrachta agus réimse leathan oibre agus cliant. An té a cheapfar, beidh sé ná sí freagrach as beartais, straitéisí agus caighdeáin iniúchóireachta agus tuairiscithe a chur i bhfeidhm go héifeachtúil. Cuimseofar sa ról seo freisin freagrachtaí amhail baill foirne a bhainistiú agus a gcuid oibre a athbhreithniú. Oibreoidh an té a cheapfar i gcomhar le fórsa oibre tiomanta sároilte chun freastal ar an bpobal ar bhunús a gcuid oibre agus chun tacú leis an bpróiseas cuntasachta poiblí.

Tuilleadh Eolais

Tá tuilleadh eolais faoin ról seo le fáil ag www.auditorgeneraljobs.com

Ba chóir glaoch ar an uimhir theileafóin +353 (1) 474 4675 má tá aon cheisteanna agat faoin ról seo.

D’Iarratas

Is cóir an t-iarratas a chur isteach ar líne agus na nithe seo a leanas a bheith ina theannta:

  1. Litir chumhdaigh ina míníonn tú cén fáth ar chóir d’iarratas a chur san áireamh don phost seo agus cén fáth a gcreideann tú go bhfuil do chuid scileanna agus taithí ag teacht le riachtanais an róil mar Iniúchóir Sinsearach;
  2. CV cuimsitheach ina léirítear nithe ábhartha atá bainte amach agat agus an taithí bhainteach atá faighte agat i do ghairmréim go dtí seo.

Ní cóir aon cheisteanna a chur ar an C&AG go díreach ná ní cóir an C&AG a chanbhasáil ach an oiread.An dáta deiridh a nglacfar le hiarratais: An Aoine 19 Iúil 2019 ag 5 i.n. MAG.

Is fostóir comhionannas deiseanna é C&AG