Post Iniúchóra

Post Iniúchóra

An bhfuil suim agat i ról dinimiciúil le freagracht, féinriail agus deiseanna dul chun cinn gairme? Más tá, tá Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste (OCAG) ag earcú do phost an Iniúchóra faoi láthair agus ba mhaith leo cloisteáil uait. Déanann OCAG iniúchadh ar thart ar 300 cuntas de chuid ranna rialtais agus raon leathan comhlachtaí poiblí neamhthráchtála agus institiúidí oideachais agus tá siad dírithe ar úsáid airgid agus acmhainní poiblí a fheabhsú agus cuntasacht phoiblí a neartú.

An Ról

Cuidíonn Iniúchóir leis an Iniúchóir Sinsearach iniúchtaí a dhéanamh agus/nó ábhair a thuairisciú go héifeachtach i gcomhréir le OCAG (caighdeáin agus buiséid) lena n-áirítear freagracht a ghlacadh as seachadadh iniúchtaí/tionscadal ceann go ceann. Ní mór go mbeadh cáilíocht cuntasaíochta gairmiúil ag Iniúchóir. Oibreoidh an t-iarrthóir a n-éireoidh leis in éineacht le fórsa saothair tiomnaithe ardoilte chun freastal ar an bpobal trína gcuid oibre agus trí thacú leis an bpróiseas cuntasachta poiblí.

Tuilleadh Eolais

Tá tuilleadh eolais faoin ról seo ar fáil ag: www.auditorgeneraljobs.com. Ba chóir gach fiosrú a bhaineann leis an ról seo a dhíriú chuig ag Sigmar Recruitment trí ríomhphost chuig ncoleman@sigmar.ie nó ar an teileafón +353(1)4744675.

Iarratais

Ba chóir iarratais a chur isteach ar líne chuig: www.auditorgeneraljobs.com agus ní mór an méid seo a leanas a áireamh: Litir chumhdaigh ag cur síos ar na fáthanna gur mian leat go n-aireofaí tú don phost agus ar na scileanna agus an taithí atá agat a chomhlíonann riachtanais phost an Iniúchóra; CV cuimsitheach a thaispeánann go soiléir na héachtaí agus an taithí ábhartha atá bainte amach agat i do shlí bheatha go dtí seo. Beidh gach gné den tionscadal earcaíochta seo á bainistiú ag Sigmar Recruitment thar ceann OARCC.

Níor cheart aon fhiosrúcháin ná canbhasáil a dhéanamh go díreach le OCAG.

Spriocdháta maidir le hiarratais: 12 meánlae Dé Máirt an 22 Meán Fómhair.