An Próiseas Déanta Cinntí i nDáil le Mórthograí Beartais

Níl baint ná páirt ag Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste le beartas a fhorbairt.