Scéim faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla

Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003

Achtaíodh Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003 ar 14 Iúil 2003. Is é bunchuspóir an Achta ná soláthar níos fearr a chinntiú maidir le seirbhísí poiblí trí Ghaeilge. Faoin Acht, iarrtar ar chomhlachtaí poiblí scéim a ullmhú ina sonraítear na seirbhísí a chuirfidh siad ar fáil trí mheán:

  • na Gaeilge
  • an Bhéarla
  • na Gaeilge agus an Bhéarla araon

Foilsítear Scéim Gaeilge Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste de réir Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 agus ceanglaítear ann go bhfoilsítear i mBéarla agus i nGaeilge cuntais leithreasa iniúchta na ranna agus oifigí rialtais agus an Tuarascáil ar Chuntais na Seirbhísí Poiblí.

Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 - Dréachtscéim á hullmhú ag an Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste

Táimidullmhú scéim nua teanga chun ár n-oibleagáidí i ndáil leis an nGaeilge a chomhlíonadh agus tá aighneachtaí á lorg ag an Oifig anois ó aon pháirtithe leasmhara. Chun tuilleadh eolais a fháil, féach ar an iarratas ar aighneachtaí thíos.