Cuntais Leithreasa 2012

Soláthraíonn Dáil Éireann airgid do ghnáthsheirbhísí na ranna agus na noifigí Rialtais. Foráiltear don chaiteachas faoi ‘Vótaí’ le ceann nó níos mó ag clúdach feidhmeanna gach roinne nó oifige. Ag deireadh gach bliana airgeadais, ceanglaítear ar gach roinn nó oifig cuntas ar a dtugtar an cuntas leithreasa a ullmhú do gach seirbhís vótáilte a riarann sí. Is é an ceanglas reachtúil atá ann ná go soláthróidh an cuntas leithreasa sonraí ar aschur na bliana i gcoinne an mhéid a sholáthraíonn Dáil Éireann, bunaithe ar mhéideanna airgid thirim íocaíochtaí agus admhálacha.

Déanann an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste iniúchadh ar na cuntais leithreasa a ullmhaíonn na ranna agus oifigí don bhliain airgeadais roimhe. Tar éis an t-iniúchadh a chur i gcrích, bíonn de cheangal air deimhniú a cheangal le gach cuntas, ina sonraítear cibé acu, ina thuairim, an léirítear go cuí sa chuntas na fáltais agus an caiteachas a bhain leis an Vóta atá i gceist, agus aon chás ábhartha a chur ar aghaidh inar loic

  • roinn nó oifig an caiteachas a taifeadadh sa chuntas a chur chun na gcríoch a raibh na leithreasaí beartaithe dóibh ag an Oireachtas, nó
  • aon chás nár chloígh na hidirbhearta a taifeadadh sa chuntas leis an údarú faoina raibh sé maíte iad a bheith curtha i gcrích.

Tarraingíonn sé aird ar aon chás ábhartha ina dtugtar míthreoir sa ráiteas a ullmhaíonn an tOifigeach Cuntasaíochta i ndáil le rialú inmheánach airgeadais, nó ina bhfuil a leithéid de ráiteas neamh-chomhsheasmhach le faisnéis eile a bhfuil an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste ar an eolas faoi ó iniúchadh a dhéanamh ar na cuntais leithreasa.

Tá Cuntais aonair ar fáil thíos:

Cuntas Ciste Teagmhais

Vóta 1 - Teaghlachas an Uachtaráin

Vóta 2 - Roinn an Taoisigh

Vóta 3 - Oifig an Ard-Aighne

Vóta 4 - An Phríomh-Oifig Staidrimh

Vóta 5 - Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí

Vóta 6 - Oifig Phríomh-Aturnae an Stáit

Vóta 7 - Oifig an Aire Airgeadais

Vóta 8 - Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste

Vóta 9 - Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim

Vóta 10 - Oifig na gCoimisinéirí um Athchomhairc

Vóta 11 - Oifig an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe

Vóta 12 - Aoisliúntas agus Liúntas Scoir

Vóta 13 - Oifig na nOibreacha Poiblí

Vóta 14 - An tSaotharlann Stáit

Vóta 15 - Rúnseirbhís

Vóta 16 - An Oifig Luachála

Vóta 17 - An tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí

Vóta 18 - Oifig an Choimisiúin um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí

Vóta 19 - Oifig an Ombudsman

Vóta 20 - Garda Síochána

Vóta 21 - Príosúin

Vóta 22 - An tSeirbhís Chúirteanna

Vóta 23 - An tÚdarás Clárúcháin Maoine

Vóta 24 - Dlí agus Ceart agus Comhionannas

Vóta 25 - Comhshaol, Pobal agus Rialtas Áitiúil

Vóta 26 - Oideachas agus Scileanna

Vóta 27 - Comhar Idirnáisiúnta

Vóta 28 - Gnóthaí Eachtracha agus Trádála

Vóta 29 - Cumarsáid, Fuinneamh agus Acmhainní Nádúrtha

Vóta 30 - Talmhaíocht, Bia agus Mara

Vóta 31 - Iompar, Turasóireacht agus Spórt

Vóta 32 - Post, Fiontar agus Nuálaíochta

Vóta 33 - Na hEalaíona, Oidhreacht agus an Ghaeltacht

Vóta 34 - An Gailearaí Náisiúnta

Vóta 35 - Pinsin Airm

Vóta 36 - Cosaint

Vóta 37 - Coimirce Shóisialach

Vóta 38 - Sláinte

Vóta 39 - Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte

Vóta 40 - Leanaí agus Gnóthaí Óige