Cuntais Leithreasa 2018

Soláthraíonn Dáil Éireann airgid do ghnáthsheirbhísí na ranna agus na noifigí Rialtais. Foráiltear don chaiteachas faoi ‘Vótaí’ le ceann nó níos mó ag clúdach feidhmeanna gach roinne nó oifige. Ag deireadh gach bliana airgeadais, ceanglaítear ar gach roinn nó oifig cuntas ar a dtugtar an cuntas leithreasa a ullmhú do gach seirbhís vótáilte a riarann sí. Is é an ceanglas reachtúil atá ann ná go soláthróidh an cuntas leithreasa sonraí ar aschur na bliana i gcoinne an mhéid a sholáthraíonn Dáil Éireann, bunaithe ar mhéideanna airgid thirim íocaíochtaí agus admhálacha.

Déanann an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste iniúchadh ar na cuntais leithreasa a ullmhaíonn na ranna agus oifigí don bhliain airgeadais roimhe. Tar éis an t-iniúchadh a chur i gcrích, bíonn de cheangal air deimhniú a cheangal le gach cuntas, ina sonraítear cibé acu, ina thuairim, an léirítear go cuí sa chuntas na fáltais agus an caiteachas a bhain leis an Vóta atá i gceist, agus aon chás ábhartha a chur ar aghaidh inar loic

  • roinn nó oifig an caiteachas a taifeadadh sa chuntas a chur chun na gcríoch a raibh na leithreasaí beartaithe dóibh ag an Oireachtas, nó
  • aon chás nár chloígh na hidirbhearta a taifeadadh sa chuntas leis an údarú faoina raibh sé maíte iad a bheith curtha i gcrích.

Tarraingíonn sé aird ar aon chás ábhartha ina dtugtar míthreoir sa ráiteas a ullmhaíonn an tOifigeach Cuntasaíochta i ndáil le rialú inmheánach airgeadais, nó ina bhfuil a leithéid de ráiteas neamh-chomhsheasmhach le faisnéis eile a bhfuil an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste ar an eolas faoi ó iniúchadh a dhéanamh ar na cuntais leithreasa.

Tá Cuntais aonair ar fáil thíos:

Réamhrá

Ráiteas faoi Pholasaithe agus faoi Phrionsabail Chuntasaíochta

Vóta 1 - Teaghlachas an Uachtaráin

Vóta 2 - Roinn an Taoisigh

Vóta 3 - Oifig an Ard-Aighne

Vóta 4 - An Phríomh-Oifig Staidrimh

Vóta 5 - Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí

Vóta 6 - Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit

Vóta 7 - Oifig an Aire Airgeadais

Vóta 8 - Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste

Vóta 9 - Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim

Vóta 10 - An Coimisiún um Achomhairc Chánach

Vóta 11 - Oifig an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe

Vóta 12 - Aoisliúnta agus Liúntais Scoir

Vóta 13 - Oifig na nOibreacha Poiblí

Vóta 14 - An tSaotharlann Stáit

Vóta 15 - Rúnseirbhís

Vóta 16 - An Oifig Luachála

Vóta 17 - An tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí

Vóta 18 - Oifig Náisiúnta um Sheirbhísí Comhroinnte

Vóta 19 - Oifig an Ombudsman

Vóta 20 - An Garda Síochána

Vóta 21 - Príosúin

Vóta 22 - An tSeirbhís Chúirteanna

Vóta 23 - An tÚdarás Clárúcháin Maoine

Vóta 24 - Dlí agus Ceart agus Comhionannas

Vóta 25 - Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas

Vóta 26 - Oideachas agus Scileanna

Vóta 27 - Comhar Idirnáisiúnta

Vóta 28 - Gnóthaí Eachtracha agus Trádála

Vóta 29 - Cumarsáid, Gníomhú ar son na hAeráide agus Comhshaol

Vóta 30 - Talmhaíocht, Bia agus Mara

Vóta 31 - Iompar, Turasóireacht agus Spórt

Vóta 32 - Gnó, Fiontar agus Nuálaíocht

Vóta 33 - Cultúr, Oidhreacht agus an Ghaeltacht

Vóta 34 - Tithíocht, Pleanáil, Pobal agus Rialtas Áitiúil

Vóta 35 - Arm-Phinsin

Vóta 36 - Cosaint

Vóta 37 - Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialta

Vóta 38 - Sláinte

Vóta 39 - An Oifig um Sholáthar Rialtais

Vóta 40 - Leanaí agus Gnóthaí Óige

Vóta 41 - An tÚdarás Póilíneachta

Vóta 42 - Forbartha Tuaithe agus Pobail