Tuarascáil ar Chuntais na Seirbhísí Poiblí, 2019

D’eisigh an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste a Thuarascáil ar Sheirbhísí Poiblí don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2019.

Déileáiltear leis an méid seo sa tuarascáil

 • aon nithe is dóigh liom atá iomchuí a thuairisciú mar gheall ar mo chuid iniúchtaí ar na cuntais leithreasa arna n-ullmhú ag na hOifigigh Chuntasaíochta de chuid ranna agus oifigí an rialtais maidir leis na leithreasaí arna vótáil ag Dáil Éireann don bhliain airgeadais roimhe sin

 • aon nithe is dóigh liom atá iomchuí a thuairisciú ag eascairt as mo chuid imscrúduithe ar na rialuithe inmheánacha airgeadais atá á bhfeidhmiú ag ranna agus ag oifigí rialtais (sa bhliain airgeadais reatha nó roimhe) d’fhonn rialtacht a n-idirbheart airgeadais a chinntiú, cruinneas a gcuid íocaíochtaí agus fáltas, iontaofacht agus iomláine a gcuid taifid chuntasaíochta agus cosaint na sócmhainní atá faoina n-úinéireacht agus rialaithe acu

 • torthaí na n-imscrúduithe a rinne mé ar na cuntais ar an ioncam ar fad a bhailíonn na Coimisinéirí Ioncaim – áirítear leis na himscrúduithe sin measúnú ar cibé acu an bhfuil na cuntais iomlán agus cruinn, agus cibé acu an bhfuil córais, nósanna imeachta agus cleachtais curtha ar bun agus i bhfeidhm ag na Coimisinéirí Ioncaim, atá leordhóthanach chun seiceáil éifeachtach a dhéanamh ar mheasúnú, bailiú agus leithdháileadh ceart an ioncaim.

 Tá an tuarascáil ar fáil thíos

Tuarascáil ar Chuntais na Seirbhísí Poiblí 2019

 1. Toradh airgeadais an Státchiste don bhliain 2019

 2. Maoiniú rialtais láir na n-údarás áitiúil

 3. Cuntasaíocht vóta agus bainistíocht buiséid

 4. Smacht ar íocaíochtaí leasa shóisialaigh

 5. Cur chun feidhme seirbhísí comhroinnte bainistíochta airgeadais

 6. Moill ar tháillí abhcóide a bheith á n-íoc ag Oifig an Príomh - Aturnae Stáit

 7. Seirbhísí lónadóireachta agus coimhdeacha i bpríosúin

 8. Bainistíocht an eastáit scoileanna

 9. Láithreán líonta talún a Fheabhsú

 10. Bainistíocht agus tuairisciú airgeadais d’ionaid iascaigh cuain

 11. Tomhas feidhmíochta do chaiteachas Státchiste ar thithíocht shóisialta

 12. Dul chun cinn faoin Scéim Chomhiomlánaithe Talú

 13. An Scéim um Leasúchán Piríte

 14. Bainistíocht achomharc cánach

 15. Cuntais Ghníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta

 16. Ciste Bhanc Taisce an Phoist

 17. Ciste eascró Apple na hÉireann

 18. Comhairle Fhioscach Chomhairleach na hÉireann