Tuarascálacha Speisialta

icon-economyfinance


Tá próiseas rialaithe an Státchiste saindeartha lena chinntiú, maidir le cistí arna n-eisiúint ón bPríomh-Chiste ag an mBanc Ceannais, go ndéantar iad a eisiúint i gcomhréir leis an dlí. Sa tuarascáil seo, a ullmhaíodh de réir fhorálacha Alt 2 d’Acht an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste (Leasú), 1993, mionsonraítear teagmhas inar tharla mainneachtain i ndáil le heisiúint den sórt sin an 28 Deireadh Fómhair 2022, nuair a d’eisigh an Banc Ceannais suim chuig an Aire a bhí €738 milliún níos mó ná an méid creidmheasa a bhí ar fáil dó ag an am.

icon-report


Cuirtear i láthair sa tuarascáil seo fionnachtana an scrúdaithe ar sholáthar éigeandála aerálaithe ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte i gcomhthéacs phaindéim Covid-19 in 2020. Moltar sa tuarascáil go ndéanfadh an Roinn Caiteachais Phoiblí Sheachadadh PFN agus Athchóirithe/an Oifig um Sholáthar Rialtais breithniú ar threoir phraiticiúil a fhorbairt do chomhlachtaí poiblí maidir le húsáid réamhíocaíochtaí.

icon-report


Cuirtear i láthair sa tuarascáil seo na fionnachtana ó scrúdú a rinneadh ar sholáthar feithiclí tarrthála aille ag Garda Cósta na hÉireann. Teastaíonn roinnt athruithe ar nósanna imeachta soláthair na Roinne, go háirithe maidir le pleanáil straitéiseach le haghaidh riachtanais trealaimh agus le feabhas a chur ar phróisis agus nósanna imeachta na Roinne lena rialaítear bainistíocht soláthair agus seoladh cleachtaí tairisceana aonair.

Tuarascáil Speisialta 112 - Rialachas agus tuairisciú airgeadais i mboird oideachais agus oiliúna summary image


Tugtar léargas sa tuarascáil seo ar thorthaí scrúdaithe ar rialachas agus tuairisciú airgeadais i mboird oideachais agus oiliúna. Bhí an scrúdú bunaithe ar chreat, ar a dtugtar samhail aibíochta bainistíochta airgeadais, atá forbartha ag an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste chun cabhrú le comhlachtaí na hearnála poiblí measúnú a dhéanamh ar a gcleachtais bhainistíochta airgeadais.

Tuarascáil Speisialta 111 - An Ghníomhaireacht Náisiúnta um Bainistíocht Sócmhainní - Dul chun cinn maidir le cuspóirí a bhaint amach faoi mar a bhí cúrsaí ag deireadh 2018  summary image


Ceanglaíonn Alt 226 d’Acht na Gníomhaireachta Náisiúnta um Bainistíocht Sócmhainní 2009 ar an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste, gach trí bliana, an méid dul chun cinn atá déanta ag NAMA i ndáil lena cuspóir foriomlán a chomhlíonadh, a mheas. Is é seo an tríú tuarascáil ar dhul chun cinn. Breithnítear sa tuarascáil seo dul chun cinn NAMA chomh fada is a bhaineann le gnóthachtáil a príomhchuspóirí agus a príomhspriocanna go dtí deireadh 2018.

Tuarascáil Speisialta 110 - An Scéim Tacaíochta Tithe Altranais (Margadh Cothrom) summary image


Tugadh faoin scrúdú seo chun léargas ginearálta a sholáthar ar an Scéim Tacaíochta Tithe Altranais — a dtagraítear dó go ginearálta mar ‘Margadh Cothrom’ — i ndiaidh na chéad tréimhse deich mbliana a raibh an Scéim á feidhmiú lena linn. Áirítear leis seo athbhreithniú a dhéanamh ar rátaí muirir seachtainiúla a ghearrtar ar chúram teach altranais a sholáthar, éileamh ar an Scéim a bhainistiú, measúnú a dhéanamh ar ranníocaíochtaí cónaitheoirí i dtreo chostas a gcúraim, agus Iasachtú an Stáit le cónaitheoirí teach altranais.

Tuarascáil Speisialta 109 - Bainistiú agus diúscairt iasachtaí Thionscadal Nantes ag an GNBS  summary image


Déantar athbhreithniú leis an tuairisc seo ar an mbealach a bhainistigh is a dhiúscaixr an Ghníomhaireacht Náisiúnta um Bainistíocht Sócmhainní (GNBS) punann iasachtaí ar ar tugadh Tionscadal Nantes. Scrúdaítear leis an tuairisc seo freisin cibé acu ar sháraigh an díolachán ceanglais alt 172 den Acht fán nGNBS.

icon-economyfinance


Rinneadh athbhreithniú sa tuarascáil seo ar thráthúlacht tuairiscithe airgeadais san earnáil phoiblí agus díríodh go príomha ar ráitis airgeadais do thréimhsí a chríochnaigh i 2017. Tugtar achoimre san tuarascáil ar na ceisteanna a tugadh chun aird i dtuarascálacha iniúchóireachta an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste ar ráitis airgeadais i leith 2017.

icon-educationthirdlevel


Dírítear sa tuarascáil seo ar acmhainn na n-institiúidí ardoideachais (IAOanna) chun tionscadail tógála mhórscála a phleanáil, a bhainistiú agus a sholáthar ar sceideal, laistigh den bhuiséad agus i leith an chaighdeáin a theastaíonn. Rinne an t-athbhreithniú scrúdú ar dheich dtionscadal a críochnaíodh san earnáil ardoideachais.

icon-educationETB


D’eisigh an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste a thuairim ar ráitis airgeadais 2015 BOOCDCM an 24 Nollaig 2018. Mar a foráladh dó faoi chuid 7(4) den Acht um an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste (Leasú), 1993, eisíodh tuairisc fhorlíontach.

Tuarascáil Speisialta 105 - Idirbhearta na hÉireann leis an AE in 2017 summary image


Ní ann d’aon fhoinse ar leith a thugann léargas ar idirbhearta airgeadais na hÉireann leis an Aontas, lena n-áirítear ranníocaíochtaí na hÉireann le buiséad an Aontais, an maoiniú a fhaigheann sí, ceartúcháin airgeadais agus nithe eile a imríonn tionchar ar shreabhadh an airgid. Tá leagtha amach sa tuarascáil seo faisnéis ar idirbhearta airgeadais idir Éire agus an tAontas d’fhonn léargas cuimsitheach a thabhairt ar an scéal.

Tuarascáil Speisialta 104 - Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge - Forbairt agus Diúscairt Maoine Intleachtúla in FeedHenry summary image


Déantar iniúchadh sa tuarascáil seo ar shaincheisteanna a bhaineann leis an gcaoi a ndearna Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge a leas i gcuideachta darb ainm FeedHenry Ltd. a fhorbairt agus a dhiúscairt.

icon-economyfinance


Tuairisc é seo faoi luach saothair do bhaill foirne sinsearacha áirithe in Ollscoil Luimnigh agus in Institiúid Teicneolaíochta Shligigh. I measc na gceisteanna a scrúdaíodh, bhí dámhachtain blianta breise gairmiúla chun críocha pinsin in Ollscoil Luimnigh, ligean isteach baill foirne fochuideachta chun scéim pinsin Ollscoil Luimnigh agus láimhseáil íocaíochtaí scoir in Ollscoil Luimnigh agus in Institiúid Teicneolaíochta Shligigh araon.

icon-economyfinance


Bunaíodh an Ghníomhaireacht Náisiúnta um Bainistíocht Sócmhainní (GNBS) i mí na Nollag 2009 mar chuid de fhreagra an Stáit ar ghéarchéim bhaincéireachta 2008. Sonraítear cuspóirí agus feidhmeanna NAMA san Acht um an gGníomhaireacht Náisiúnta um Bainistíocht Sócmhainní, 2009. Déantar measúnú sa tuarascáil ar an méid dul chun cinn atá déanta ag an GNBS chun a chuspóirí foriomlána a bhaint amach.

icon-crossgovernment


Cuirtear samhail i láthair sa tuarascáil seo – an tsamhail um aibíocht bainistíochta airgeadais – rud a fhéadtar a úsáid chun deiseanna um fheabhsú a mheasúnú agus shainaithint i gcleachtais bainistíochta airgeadais in eagraíochtaí san earnáil phoiblí. Déantar cur síos sa tsamhail seo ar chleachtais agus ar fheasacht i leith bainistíocht airgeadais agus ceanglaítear iad leis na torthaí a bhféadfadh eagraíochtaí a bheith ag súil leo.

icon-economyfinance


Rinneadh athbhreithniú sa tuairisc seo thráthúlacht tuairiscithe airgeadais san earnáil phoiblí agus díríodh go príomha ar ráitis airgeadais do thréimhsí a chríochnaigh in 2016. Tugtar achoimre sa tuairisc ar na ceisteanna a tugadh chun aird i dtuarascálacha iniúchóireachta an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste ar ráitis airgeadais le haghaidh 2016.

icon-economyfinance


Déantar athbhreithniú sa tuarascáil seo ar thráthúlacht an tuairiscithe airgeadais san earnáil phoiblí agus sainaithnítear inti na comhlachtaí a raibh moill i gceist leo. Tugtar achoimre ann ar na ceisteanna a tugadh chun aird i dtuarascálacha iniúchóireachta an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste ar ráitis airgeadais le haghaidh 2015.

icon-transport


Tá athbhreithniú déanta ag an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste ar an tSeirbhís Iompair Scoileanna agus déantar tuairisciú ann ar cé acu an bhféadann nó nach bhféadann an Roinn Oideachais agus Scileanna a léiriú go bhfuil luach ar airgead á bhaint amach de bhun a chuid socruithe le Bus Éireann chun an tseirbhís a sheachadadh agus cé acu an bhfuil nó nach bhfuil maoirseacht dhóthanach i bhfeidhm.

icon-transport


Rinneadh athbhreithniú sa scrúdú seo ar fháltais mótarchánach, ar chostas an mhótarcháin a bhailiú agus ar na rialuithe atá i bhfeidhm.

icon-education


Rinne an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste scrúdú ar chostas an fhiosraithe agus an chúitimh um dhroch-úsáid leanaí. Den chuid is mó tá obair an Choimisiún um Dhrochúsáid Leanaí a Fhiosrú críochnaithe.