Tuarascálacha Speisialta

icon-economyfinance


Tá athbhreithniú déanta ag an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste ar thuairisciú airgeadais san earnáil phoiblí ag díriú go príomha ar ráitis airgeadais do thréimhsí a chríochnaigh in 2014. Déantar athbhreithniú sa tuarascáil seo ar thráthúlacht an tuairiscithe airgeadais san earnáil phoiblí agus sainaithnítear inti na comhlachtaí a raibh moill i gceist leo agus cúis na moilleanna úd.

icon-economyfinance


Rinne an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste scrúdú ar dhíol Project Eagle ag an nGníomhaireacht Náisiúnta um Bainistíocht Sócmhainní.

icon-justice


Tá athbhreithniú déanta ag an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste ar chóras na n-uaireanta bliantúlaithe i Seirbhís Phríosúin na hÉireann.

icon-crossgovernment


Tá athbhreithniú déanta ag an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste ar bhainistiú riosca tuile in Éirinn.

icon-economyfinance


Tá scrúdú déanta ag an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste ar bhainistiú scaoilíocaíochtaí i gcomhlachtaí earnála poiblí.

icon-communications


Tá tuarascáil speisialta curtha i gcrích ag an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste ar bhainistiú tionscnaimh trasteorann leathanbhanda Tionscadal Bytel)

icon-educationETB


Tá athbhreithniú déanta ag an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste ar nithe áirithe maidir le rialú inmheánach i gCoiste Gairmoideachais Chontae Chorcaí.

icon-educationETB


Dhírigh an tuarascáil seo ar scrúdú ar athstruchtúrú ar riar deontas mac léinn.

icon-crossgovernment


Tá an tuarascáil seo bunaithe ar athbhreithniú ar éifeachtacht coistí iniúchóireachta i gcomhlachtaí Stáit.

icon-agriculture


Bunaíodh an scrúdú seo ar fhorbairt Bhord na gCon ar staid rásaíochta con Luimnigh.

icon-educationthirdlevel


Bunaíodh an tuarascáil seo ar athbhreithniú a rinneadh ar chuntasaíocht agus ar rialachas ag an gColáiste Náisiúnta Ealaíne is Deartha.

icon-environment


Dhírigh an tuarascáil seo ar athbhreithniú ar fheidhmiú agus forfheidhmiú an Rialacháin Eorpaigh um Sheoladh Dramhaíola in Éirinn.

icon-healthfamily


Rinneadh an tuarascáil seo mar chuid d’athbhreithniú ar bhainistíocht ar mháinliacht lae roghnach ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS).

Icon-Marine


Dhírigh an scrúdú seo ar an mbainistíocht airgeadais agus tuairiscithe le haghaidh lárionaid cuan iascaigh.

icon-economyfinance


Tá an tuarascáil seo bunaithe ar athbhreithniú ar an méid dul chun cinn atá déanta ag NAMA chun a chuspóirí foriomlána a bhaint amach.

icon-healthfamily


Déantar scrúdú sa tuarascáil seo ar íocaíochtaí airgead poiblí chuig an gCiste, agus ar an gcaoi a ndearnadh an Ciste a bhainistiú agus a úsáid.

icon-economyfinance


Déantar athbhreithniú sa tuarascáil seo ar an méid atá an próiseas fála iasachtaí curtha i gcrích, ar phróifíl chúlbhannaí foluiteacha na n-iasachtaí, agus an chaoi lena ndéanann NAMA bhainistiú ar a chaidreamh le hiasachtaithe.

icon-educationthirdlevel


Dhírigh an scrúdú seo ar nithe a éiríonn as iniúchtaí san earnáil oideachais.

icon-environment


Tugtar cuntas níos iomláine sa tuarascáil seo ar stádas foriomlán airgeadais agus ar riarachán an Údaráis, lena n-áirítear a infheistíocht sa láthair Irish Glass Bottle.

icon-economyfinance


Ba é fócas na tuarascála seo ná athbhreithniú ar Éadáil Sócmhainní Bainc ag an nGníomhaireacht Náisiúnta um Bainistíocht Sócmhainní.