Tuarascáil 106 - Ráitis Airgeadais 2015 Bhord Oideachais agus Oiliúna Chill Dara agus Chill Mhantáin - Tuairisc Fhorlíontach

Foilsithe 13 Feabhra 2019

Cúlra

San iniúchadh a rinne Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste ar ráitis airgeadais Bhord Oideachais agus Oiliúna Chill Dara agus Chill Mhantáin (BOOCDCM) don bhliain don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2015, aithníodh ábhair imní faoi chúrsaí soláthair, róchaiteachas costais tionscadail agus ábhair nósmhaireachta. Eisíodh fiosrú foirmiúil ar na hábhair seo chuig BOOCDCM i mí an Mheithimh 2017. Bhí easnaimh san fhaisnéis agus sna doiciméid tacaíochta a chur BOOCDCM ar fáil mar fhreagra ar an bhfiosrú. Mar thoradh air sin, tugadh na hábhair imní chun aird Chathaoirleach Bhord BOOCDCM agus chun na Roinne Oideachais agus Scileanna.

D’eisigh an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste a thuairim ar ráitis airgeadais 2015 BOOCDCM an 24 Nollaig 2018. Mar a foráladh dó faoi chuid 7(4) den Acht um an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste (Leasú), 1993, eisíodh tuairisc fhorlíontach.

Torthaí

Go hachomair, is iad seo a leanas na príomhábhair imní a aithníodh san iniúchadh

  • Bhí laigí i bpróisis soláthair BOOCDCM.
  • Dámhadh conarthaí ar chomhlacht a raibh ceangal aige leis an bPríomhfheidhmeannach (ag an am), agus níor nochtadh iad.
  • Thóg BOOCDCM maoin thionsclaíoch ar cíos in 2015 agus ina dhiaidh sin ceadúnaíodh, i bpáirt, an mhaoin sin don chomhlacht céanna a raibh ceangal aige leis an bPríomhfheidhmeannach (ag an am). Bhí easnaimh sna doiciméid faoi na socruithe ar-cheadúnais – níor íocadh na costais chíosa agus seirbhíse le BOOCDCM go dtí gur tionscnaíodh ábhair imní san iníuchadh.
  • Rinne BOOCDCM diúscairt ar veain i mí Eanáir 2017, ach ní bhfuarthas íocaíocht go dtí tar éis do na fiosruithe iníuchta a bheith tionscanta. Chomh maith leis sin, d’íoc BOOCDCM mótarcháin bliana iomláine go díreach roimh an diúscairt.
  • Chuir droch-chleachtas bainistíochta conartha le costais bhreise €483,000 i ndáil le tógáil Choláiste Pobail an Inbhir Mhóir.
  • I mí Aibreáin 2015, suiteáladh seomraí ranga modúlacha i Scoil Náisiúnta Pobail an Náis ar chostas €206,000. Trí mhí ina dhiaidh sin, athlonnaíodh na seomraí ranga seo chuig Iar-Bhunscoil Mhá Nuad ar chostas €73,000.
  • Thabhaigh BOOCDCM caiteachas suntasach le hóstáin áirithe gan próiseas iomaíoch soláthair.

Is ábhar imní é an easpa fianaise ó BOOCDCM mar thacaíocht do phróisis soláthair, agus is léiriú é ar dhrochrialú. Ina theannta sin, tá ábhair imní throma ann i dtaobh chaighdeán foriomlán soláthair an Bhoird mar gheall ar an méid seo

  • baineadh úsáid as spriocdhátaí laghdaithe chun tairiscintí a thíolacadh
  • loic tairgeoirí rathúla na caighdeáin iarrtha íosta a chomhlíonadh i ndáil le láimhdeachas bliantúil agus taithí an chonraitheora, agus
  • bhí earráidí, neamhréireanna agus easpa eolais tacaíochta ann d’fhonn na tairiscintí a fuarthas a scóráil.

Conclúid na tuairisce is ea nach raibh an Bord in ann dúshlán a chur roimh an bhfeidhmeannas ar bhealach éifeachtach le linn 2015. I measc na gcúiseanna bunúsacha leis seo, cuireadh eolas neamhiomlán ar fáil don Bhord, bhí moill ar bhunú fo-choistí reachtúla agus bhí easpa acmhainní iniúchóireachta inmheánaí ann. Ní raibh próiseas éifeachtach ann chun athbhreithniú a dhéanamh ar rialuithe inmheánacha. Chomh maith leis sin, ní dheachaigh BOOCDCM go gníomhach ar thóir ar neamhthíolacadh dearbhuithe leasa, ná ní dhearna sé athbhreithniú criticiúil ar ábhar na ndearbhuithe.

Ar bhealach níos ginearálta, cé gur príomhfheidhm de chuid na mBord BOO is ea maoirseacht ar a bhfeidhmennaigh, braitheann siad go trom ar a bhfeidhmeannaigh chun an fheidhm sin a chur i gcrích.