An tAcht um Brústocaireacht a Rialáil

An tAcht um Brústocaireacht a Rialáil, 2015

Is é cuspóir an Achta um Brústocaireacht a Rialáil, 2015, ná sonrú go mbunóidh agus go gcoinneoidh an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí Clár ar líne um ghníomhaíochtaí Brústocaireachta – www.lobbying.ie. Is é an cuspóir atá leis ná faisnéis a chur ar fáil don phobal i ndáil le haitheantas na ndaoine a dhéanann teagmháil le hoifigigh ainmnithe phoiblí maidir le polasaithe, ceisteanna reachtacha nó cinntí ionchais sonracha. Tá ról ag an gCoimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí faoin reachtaíocht treoir agus faisnéis a eisiúint agus léirmhíniú ar an reachtaíocht a chur ar fáil. I gcomhar leis an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, tá treoir foilsithe ag an gCoimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí maidir leis an Acht um Brústocaireacht a Rialú d’Oifigigh Ainmnithe Phoiblí.

Oifigigh Shannta

De réir an Achta, sonraítear thíos ainmneacha, gráid agus sonraí gearra faoi róil agus freagrachtaí na ‘n-Oifigeach Ainmnithe Poiblí’ in Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste.

Colette Drinan – Rúnaí agus Stiúrthóir Iniúchóireachta

Is é Colette an tOifigeach Cuntasaíochta le haghaidh Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste agus tá sé cuntasach do Dháil Éireann agus don Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste i ndáil le riar ginearálta na hOifige, lena n-áirítear airgeadas agus buiséid, acmhainní daonna, TFC agus áiseanna, straitéis chorparáideach, tuairisciú corparáideach, agus comhpháirtíochtaí. Tá sí freagrach as iniúchtaí ar chuntais leithreasaithe na rann agus oifigí rialtais láir, iniúchtaí ar chuntais airgeadais agus iniúchtaí ar an earnáil airgeadais, agus tuairisciú a dhéanamh maidir leis na hearnálacha coimirce sóisialaí agus airgeadais, agus rialú an státchiste.

Andrew Harkness – Stiúrthóir Iniúchóireachta

Tá Andrew freagrach as iniúchtaí airgeadais sna hearnálacha leathstáit, sláinte agus fiontair, agus as tuairisciú ar an earnáil sláinte. Tá sé freagrach chomh maith as bainistiú a dhéanamh ar iniúchtaí a chur ar conradh agus as aonad teicniúil agus oiliúna na hOifige.

Patricia Sheehan – Stiúrthóir Iniúchóireachta

Tá Patricia freagrach as tuairisciú ar fud na hearnála poiblí, lena n-áirítear scrúduithe um luach ar airgead agus as iniúchtaí airgeadais ar na hearnálacha ioncaim agus oideachais. Tá sí freagrach chomh maith as foilsiú tuairiscí, caighdeáin tuairiscithe agus caidreamh idirnáisiúnta.