Deiseanna le haghaidh Tuilleadh Forbartha

Tá réimse deiseanna forbartha ann do bhaill foirne a bhfuil cáilíochtaí gairmiúla acu chun tuilleadh forbartha a dhéanamh ar a scileanna.

Tacaíocht bhreisoideachais

Tugann an Oifig airgead i dtreo chostais na mball foirne a dhéanann cúrsaí ceadaithe a bhaineann le gnó. Ní mór na cúrsaí a bheith á gcur ar fáil ag ollscoil nó ag institiúid oideachais aitheanta eile agus ní mór cáilíocht aitheanta a bheith mar thoradh orthu. Sampla de chúrsa is ea an cúrsa iniúchóra dheimhnithe córas faisnéise.

Clár máistreachta in anailís bheartais

Mar chuid de chlár chun tógáil ar acmhainneacht le haghaidh obair scrúdaithe agus tuairiscithe, tá an Oifig ina urra do bhaill foirne chun tabhairt faoi léann iarchéime in anailís bheartais. Tá na cúrsaí á reáchtáil ag ollscoileanna nó ag institiúidí oideachais aitheanta eile. Íoctar na táillí ina n-iomláine agus cuirtear saoire le pá ar fáil le haghaidh léachtaí, staidéar agus scrúduithe.

Clár Ceannaireachta

Tugann an clár deis do bhainisteoirí inniúlachtaí agus scileanna ceannaireachta a fhorbairt trí thuiscint a fháil ar theoiricí agus cleachtais chomhaimseartha cheannaireachta agus bainistíochta éifeachtaí. Tugann sé rochtain do rannpháirtithe ar cheardlanna agus gníomhaíochtaí bainteacha, aiseolas 360 céim, pleananna gníomhaíochta agus cruinnithe teagascóra duine ar dhuine.

Deiseanna eile sa timpeallacht oibre

Tacaíonn an Oifig le deiseanna do bhaill foirne foghlaim agus taithí a fháil in ionaid oibre eile, trí iasachtaí oibre chuig eagraíochtaí eile. I measc na ndeiseanna oibre, tá

  • obair in oifigí náisiúnta eile iniúchóireachta
  • obair iniúchóireachta a dhéanamh le heagraíochtaí idirnáisiúnta (Gníomhaireacht Spáis na hEorpa, mar shampla)

Ainmníonn an Oifig ionadaithe le haghaidh boird iniúchóireachta gníomhaireachtaí Eorpacha, amhail Eurocontrol, agus le haghaidh grúpaí oibre idirnáisiúnta ar cheisteanna sonracha iniúchóireachta.

Chomh maith leis sin, féadann baill foirne aonair iarratas a dhéanamh ar saoire gan phá (sosanna gairme) chun dul ag obair in earnálacha eile nó chun tabhairt faoin léann lánaimseartha. Tá iasachtaí oibre agus sosanna gairme clúdaithe ag rialacháin na státseirbhíse agus tá siad faoi réir nósanna imeachta na hOifige i leith coinbhleacht leasa a sheachaint.