Iniúchóir Sinsearach

Poist Iniúchóra Shinsearaigh (Bainisteoir Iniúchóireachta)

An bhfuil spéis agat i ról dinimiciúil a bhfuil freagracht bhainistíochta, neamhspleáchas agus deiseanna chun dul chun cinn sa ghairm bheatha a dhéanamh i gceist leis? Más spéis leat, tá earcaíocht á déanamh ag Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste (OARCC) faoi láthair d’Iniúchóirí Sinsearacha (Bainisteoirí Iniúchóireachta) agus ba spéis leo teagmháil a dhéanamh leat.

Déanann OARCC iniúchadh ar thart ar 300 cuntas ranna rialtais agus réimse fairsing comhlachtaí poiblí neamhthráchtála agus institiúidí oideachais agus tá siad dírithe ar fheabhas a chur ar an úsáid a bhaintear as airgead agus acmhainní poiblí agus ar chuntasacht phoiblí a neartú.

An Ról

Tuairisceofar le Leas-Stiúrthóir agus post bainistíochta sinsearaí é an ról seo agus beidh an té a cheapfar freagrach as foireann iniúchóirí agus as iniúchtaí agus tuarascálacha a dhéanamh. Beidh ardleibhéal freagrachta agus réimse fairsing oibre agus cliant i gceist leis an ról seo. Beidh an t-iarrthóir rathúil freagrach as beartais, straitéisí agus caighdeáin iniúchóireachta agus tuairiscithe a chur i bhfeidhm go héifeachtach. Beidh freagrachtaí cosúil le baill foirne a bhainistiú agus athbhreithniú a dhéanamh ar a n-obair i gceist leis an ról seo freisin. Oibreoidh an t-iarrthóir rathúil le lucht saothair tiomnaithe agus ardoilte chun freastal ar an bpobal trína n-obair agus trí thacú leis an bpróiseas cuntasachta poiblí.

Eolas Breise

Tá eolas breise ar an ról seo ar fáil ag https://consciatraining.com/OCAG/

Ba cheart na fiosrúcháin go léir a bhaineann leis an ról seo a sheoladh chuig an bhFoireann Earcaíochta Feidhmiúcháin trí ríomhphost a sheoladh chuig ocag@consciatraining.com

Iarratais

Tá iarratais le seoladh ar aghaidh ar líne ag ocag@consciatraining.com agus caithfear an méid seo a leanas a chur san áireamh leo:

  1.  Litir chumhdaigh ina dtugtar cuntas ar an bhfáth gur mian leat go ndéanfar breithniú ort don phost agus na limistéir ina gceapann tú go sásaíonn do scileanna agus taithí riachtanais phost Iniúchóra Shinsearaigh;
  2.  CV cuimsitheach ina léirítear go soiléir d’éachtaí agus do thaithí ábhartha i do ghairm bheatha go dtí seo.
  3. Fianaise go bhfuil tú i do bhall de chomhlacht aitheanta gairmiúil (ACCA, PB, CIPFA, CPA, ICAI, AAIA).

Déanfaidh Conscia Recruitment bainistiú ar gach gné den tionscadal earcaíochta seo thar ceann OARCC.

Níor cheart aon fhiosrúcháin ná stocaireacht a dhéanamh go díreach le OARCC.

Spriocdháta d’iarratais: Dé Céadaoin, an 5 Bealtaine ag 5pm meán-am Greenwich.