Post an Leas-Stiúrthóra Iniúchta

Career-Header-image-1400-x-400

Post an Leas-Stiúrthóra Iniúchta

An bhfuil spéis agat i ról dinimiciúil le freagracht ag leibhéal bainistíochta sinsearaí, neamhspleáchas agus deiseanna forbartha gairme? Má tá, tá Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste (OARCC) ag cuardach Leas-Stiúrthóra faoi láthair agus ba bhreá leis an Oifig iarratas a fháil uait. Déanann OARCC iniúchadh ar thart ar 300 cuntas de chuid ranna rialtais agus raon leathan comhlachtaí poiblí neamhthráchtála agus institiúidí oideachais, agus tá OARCC dírithe ar an úsáid atá á baint as airgead agus acmhainní poiblí a fheabhsú agus cuntasacht phoiblí a threisiú.

An Ról

Bainistíonn Leas-Stiúrthóir rannán ina gcuimsítear roinnt grúpaí iniúchta atá dírithe ar an iniúchadh deimhnithe agus/nó cláir thuairiscithe. Tuairiscíonn sé/sí don Stiúrthóir Iniúchta agus is comhalta den Bhord Bainistíochta é/í a bhainistíonn gnó laethúil na hOifige agus a dhéanann maoirseacht ar thionscadail bainistíocht athruithe. Tá sé riachtanach go mbeadh cáilíocht ghairmiúil chuntasaíochta ag Leas-Stiúrthóir. Oibreoidh an t-iarrthóir rathúil le foireann dhíograiseach agus ardoilte chun freastal ar an bpobal trína cuid oibre agus tacú leis an bpróiseas cuntasachta poiblí.

Tuilleadh Eolais

Tá tuilleadh eolais faoin ról seo le fáil ag: https://consciatraining.com/OCAG/ . Ba cheart gach fiosrúchán faoin ról seo a phlé leis an bhFoireann Feidhmiúcháin Earcaíochta trí ríomhphost a sheoladh chuig ocag@consciatraining.com.

Iarratais

Ba cheart iarratais a dhéanamh ar líne ag: ocag@consciatraining.com agus ní mór na nithe seo a leanas a chur ar fáil:

  • Litir chumhdaigh ina mínítear an chúis ar mian leat go gcuirfí san áireamh don phost thú agus na scileanna agus an taithí atá agat chun riachtanais phost an Leas-Stiúrthóra a chomhlíonadh;
  • CV cuimsitheach ar a sonraítear go soiléir do ghnóthachtálacha agus taithí ábhartha i do ghairm go dtí seo;
  • Fianaise go bhfuil tú i do bhall de chomhlacht aitheanta gairmiúil (ACCA, PB, CIPFA, CPA, ICAI, AAIA) nó cáilíocht ghairmiúil choibhéiseach eile.

Dícháileofar ón gcomórtas na haighneachtaí nach n-áiríonn siad litir chlúdaigh.

Beidh gach gné den tionscadal earcaíochta seo á bainistiú ag Conscia thar ceann OARCC.

Ní cheart aon fhiosrúcháin nó canbhasáil a dhéanamh go díreach le OARCC.

Spriocdháta le haghaidh iarratas: 29 Samhain 2021 12:00 meán lae.