Léargas Iniúchóireachta

Is é cuspóir léargas iniúchóireachta chun deiseanna foghlama a shainaithint agus a roinnt do chomhlachtaí trí eolas a sholáthar faoi shaincheisteanna agus samplaí dea-chleachtais a thagann aníos arís agus arís eile, a shainaithnítear trínár n-obair iniúchta agus thuairiscithe airgeadais.

Tá léargas iniúchóireachta roinnte idir

  • tuarascálacha a fhoilsítear ina gcuimsítear moltaí nó samplaí áisiúla dea-chleachtais ar féidir é a chur i bhfeidhm ar fud na seirbhíse poiblí
  • faisnéis ar imeachtaí (agus an cur i láthair gaolmhar) a thacaíonn le dea-chleachtas nó a roinneann léargas ar limistéir a chruthaíonn dúshlán coiteann.

Tuarascálacha

Sainaithnítear sna tuarascálacha seo saincheisteanna coiteanna, anuas ar mholtaí d’fheabhsú. Cumhdaíonn siad ábhair ar nós bainistíocht airgeadais agus rialachais.

Bainistíocht Airgeadais

Is é bainistíocht airgeadais an córas ina ndéantar acmhainní eagraíochta a phleanáil, a stiúradh, a mhonatóiriú agus a rialú lena chur ar a cumas a spriocanna gnó a bhaint amach.

Baineann tábhacht le bainistíocht airgeadais éifeachtach chun go mbeidh gach comhlacht Stáit in ann luach ar airgead a bhaint amach, tacú le cinnteoireacht shlán, cuntasacht a éascú, feabhas a chur ar phleanáil, rioscaí a bhainistiú, agus chun straitéisí a cheapadh agus a bhaint amach.

Rialachas

Baineann rialachas leis na struchtúir agus na próisis chuí a fhorbairt chun eagraíocht a threorú agus a bhainistiú d’fhonn gur féidir le páirtithe leasmhara a bheith cinnte go bhfuil sé ag oibriú go héifeachtach agus go héifeachtúil. Cabhraíonn socruithe rialachais le dea-bhainistíocht, dea-fheidhmíocht, rannpháirteachas maith le páirtithe leasmhara agus torthaí maith a chinntiú.

Imeachtaí

Tacaíonn an Oifig le himeachtaí dóibh siúd a bhfuil baint acu i riarachán poiblí a roinneann léargas ar dhea-chleachtas ó áiteanna ar fud na hearnála poiblí. Cumhdaíonn na himeachtaí ábhair ar nós cleachtais bhainistíochta airgeadais agus rialachais.

Leagtar sonraí faoi imeachtaí amach anseo ar an leathanach imeachtaí a bheidh ag teacht aníos. Is féidir teacht ar roinnt cur i láthair a rinneadh in imeachtaí roimhe seo ar an leathanach nuashonruithe agus cuir i láthair.