Nuashonruithe agus Cuir i láthair

Updates-and-Presentations-1400-X-400
webinar-snapshots

Roghbhlúire Dearbhaithe: Tuairimí & Dearcthaí, Fómhar 2022

Achoimre ar an téacs: Cíoradh ag an seimineár idirlín topaicí a bhain le Rialachas agus Dearbhú agus bhí léargas fiúntach san áireamh ann ar chreat rialaithe inmheánaigh eagraíochta.

Léiriú ar shleamhnáin dearbhaithe iniúchta inmheánaigh 2021

Naisc le cóid agus treoirlínte ábhartha:

Cód Caiteachais Phoiblí na Roinne Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, ar a n-áirítear nasc leis an Athbhreithniú ar Luach ar Airgead agus na Treoirlínte do Mheasúnú Fócasaithe ar Bheartas

Treoirlínte maidir le rialachas do chomhlachtaí stáit a dhéileálann le hiniúchóireacht inmheánach, coistí iniúchóireachta, etc Cód Cleachtais chun Comhlachtaí Stáit a Rialú

Riosca i bhfócas 2023 (Cónaidhm Eorpach na nInstitiúidí Iniúchóireachta Inmheánaí) laethanta níos rioscúla, níos neamhchinnte, níos luainí amach romhainn

Cén chomparáid atá idir an fheidhm iniúchóireachta inmheánaí atá agam agus feidhmeanna iniúchóireachta inmheánaí eile? Iniúchóireacht inmheánach in 2022: tuarascáil tagarmharcála (Institiúid na nIniúchóirí Inmheánacha)

Achoimre ar athbhreithnithe ar mheasúnaithe seachtracha cáilíochta (EQA) ar fheidhmeanna iniúchóireachta inmheánaí ar tugadh fúthu in 2021/22 Athbhreithnithe EQA ar fheidhmeanna iniúchóireachta inmheánaí (Institiúid na nIniúchóirí Inmheánacha)

Stack-of-Annual-Reports

Muinín an phobail a chothú

Peirspictíochtaí ar an gcaoi a gcuireann an próiseas iniúchta 

cuntasachta muinín san airgeadas poiblí chun cinn.

Cur i Láthair do Chomhdháil Earnála Poiblí Chuntasóirí Cairte

na hÉireann.

Folder-with-a-lock-Y

Comhlachtaí atá le díscaoileadh nó le cumasc

Is minic a n-eascróidh dúshláin maidir leis an tuairisciú airgeadais agus an riosca méadaithe d’oibriúchán éifeachtach rialuithe an chomhlachta as cinntí a dhéantar chun comhlachtaí a dhíscaoileadh nó a chumasc. Tá faisnéis áisiúil le fáil sa treoir seo don lucht bainistíochta agus dóibh siúd atá freagrach as an rialachas maidir le rioscaí ina dtimpeallacht rialaithe a bhainistiú chomh maith leis an tuairisciú airgeadais ar féidir a bheith ag teastáil i gcásanna dá leithéid. Mínítear ann freisin réimsí dóchúla a mbeidh fócas iniúchta agus aird curtha orthu.

Webinar-Programme

Webinar Léargais Iniúchta Ar Líne ar Dhúshláin atá ag Teacht Chun Cinn -

17 Meitheamh 2021

SÉANADH - Léigh le do thoil

Tabhair faoi deara le do thoil, na cuir i láthair seo (an “Ábhair”) A chur ar fáil chun críocha faisnéise ginearálta amháin. Ní ghlacann Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste (OCAG) le haon dliteanas as aon chaillteanas nó damáiste ar bith a eascraíonn as, nó i dtaca le, aon mhíchruinneas nó earráidí a d’fhéadfadh a bheith sna hábhair nó as úsáid nó spleáchas léitheoirí ar na hábhair. Ba chóir do léitheoirí a thabhairt faoi deara go bhféadfadh an dlí agus an treoir athrú ó am go ham agus nach bhfuil an OCAG freagrach as aon cheann de na hábhair a cheartú nó a nuashonrú. Trí dhul ar aghaidh chun na hábhair a rochtain agus a léamh tá tú ag glacadh leis an séanadh seo.

  1. Plé an Phainéil Timpeallachta Rialaithe
  2. Cultúr Corparáideach
  3. Soláthar
  4. Riosca Calaoise a Bhainistiú
Insights-event

Imeacht Léargais Iniúchta Ar Líne ar an tSamhail Aibíochta

Bainistíochta Airgeadais - 20 Samhain 2020

SÉANADH - Léigh le do thoil

Tabhair faoi deara le do thoil, na cuir i láthair seo (an “Ábhair”) A chur ar fáil chun críocha faisnéise ginearálta amháin. Ní ghlacann Oifig an ArdReachtaire Cuntas agus Ciste (OCAG) le haon dliteanas as aon chaillteanas nó damáiste ar bith a eascraíonn as, nó I dtaca le, aon mhíchruinneas nó earráidí a d’fhéadfadh a bheith sna hábhair nó as úsáid nó spleáchas léitheoirí ar na hábhair. Ba chóir do léitheoirí a thabhairt faoi deara go bhféadfadh an dlí agus an treoir athrú ó am go ham agus nach bhfuil an OCAG freagrach as aon cheann de na hábhair a cheartú nó a nuashonrú. Trí dhul ar aghaidh chun na hábhair a rochtain agus a léamh tá tú ag glacadh leis an séanadh seo.

  1. Siúlóid Tríd an tSamhail - R McCabe
  2. Dearcadh Beartais - F Costello
  3. Dearcadh Acadúil - P Barker
  4. An Múnla a bhailíochtú - P McKeown
  5. An tSamhail a úsáid mar Uirlis Athbhreithnithe - M Gannon
  6. An tSamhail i gCleachtas a Úsáid - D Wylde
Audit Insights - Covid 19

Tionchar Covid-19 ar do thimpeallacht rialaithe

Mar thoradh ar phaindéim Covid-19 tá athruithe bunúsacha agus gasta ar an timpeallacht oibre agus rialaithe d’fhormhór eagraíochtaí san earnáil phoiblí agus is gnáthrud é an obair iargúlta agus fíorúil anois. Cruthaíonn an timpeallacht nua seo roinnt dúshlán d’eagraíochtaí maidir le rialuithe inmheánacha éifeachtacha a choinneáil.  

Tá an doiciméad seo forbartha againn mar chuid dár gclár Léargais

Iniúchta chun cabhrú le coistí bainistíochta agus iniúchta agus iad ag

smaoineamh ar an tionchar a bhí ag paindéim Covid-19 ar thimpeallacht rialaithe eagraíochtaí na hearnála poiblí.

Financial Maturity

Saincheisteanna iniúchóireachta (2019)

Saincheisteanna iniúchóireachta (2019) - nuashonrú a thugtar do chuntasóirí gairmiúla ar shaincheisteanna reatha a eascraíonn as iniúchtaí airgeadais faoina dtugann Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste (OARCC).

pexels-photo-669619

Iontaoibh agus dearbhú

Iontaoibh agus dearbhú – peirspictíochtaí i leith na tábhachta a bhaineann le hiontaoibh agus dearbhú sa phróiseas iniúchóireachta.

pexels-photo-590022

Is é ról coistí iniúchóireachta agus an iniúchóra sheachtraigh

Is é ról coistí iniúchóireachta agus an iniúchóra sheachtraigh – cur i láthair a dhéanamh ar an tábhacht a bhaineann le caidreamh oibre éifeachtach idir an Coiste Iniúchóireachta agus an OARCC lena chinntiú go bhfuil creat slán rialachais ann in earnáil phoiblí na hÉireann.

pexels-photo-1028726

Iniúchóireacht inmheánach sa rialtas láir

Iniúchóireacht inmheánach sa rialtas láir – cur i láthair a dhéanamh ar na torthaí a bhíonn ar athbhreithniú ar chleachtais iniúchóireachta inmheánaí in eagraíochtaí rialtais agus leideanna a thabhairt maidir le limistéir inar féidir feabhsúcháin a dhéanamh.