An tAcht um Brústocaireacht a Rialáil

An tAcht um Brústocaireacht a Rialáil 2015

Is é cuspóir an Achta um Brústocaireacht a Rialáil 2015, ná a shonrú go mbunóidh agus go gcoinneoidh an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí Clár ar líne um ghníomhaíochtaí Brústocaireachta – www.lobbying.ie. Is é an cuspóir atá leis ná faisnéis a chur ar fáil don phobal i ndáil le haitheantas na ndaoine a dhéanann cumarsáid le hoifigigh phoiblí ainmnithe maidir le polasaithe, ceisteanna reachtacha nó cinntí ionchasacha sonracha. Tá ról ag an gCoimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí faoin reachtaíocht treoir agus faisnéis a eisiúint agus tuiscint ar an reachtaíocht a chur ar fáil. I gcomhar leis an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, tá treoir foilsithe ag an gCoimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí maidir leis an Acht um Brústocaireacht a Rialáil d’Oifigigh Phoiblí Ainmnithe.

Oifigigh Ainmnithe

De réir an Achta, sonraítear thíos ainmneacha, gráid agus sonraí gearra faoi róil agus freagrachtaí na ‘nOifigeach Poiblí Ainmnithe’ in Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste.

Colette Drinan – Rúnaí agus Stiúrthóir Iniúchóireachta

Is í Colette an tOifigeach Cuntasaíochta le haghaidh Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste agus tá sí cuntasach do Dháil Éireann agus don Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste i ndáil le riar ginearálta na hOifige, lena n-áirítear airgeadas agus buiséid, acmhainní daonna, TFC, foghlaim agus forbairt agus áiseanna, straitéis chorparáideach, tuairisciú corparáideach, comhpháirtíochtaí, agus caidreamh idirnáisiúnta. Tá sí freagrach as iniúchtaí ar chuntais leithreasa na ranna agus na n-oifigí rialtais láir, iniúchtaí ar chuntais airgeadais agus iniúchtaí ar an earnáil airgeadais, agus tuairisciú a dhéanamh maidir leis na hearnálacha airgeadais, agus rialú an státchiste.

Andrew Harkness – Stiúrthóir Iniúchóireachta

Tá Andrew freagrach as iniúchtaí airgeadais sna hearnálacha leathstáit, sláinte, fiontar agus oideachais. Tá sé freagrach chomh maith as bainistiú a dhéanamh ar iniúchtaí a chur ar conradh agus ar aonad cáilíochta agus caighdeán na hOifige agus as clár léargas iniúchta na hOifige.

Deirdre Quaid – Stiúrthóir Iniúchóireachta

Tá Deirdre freagrach as tuairisciú ar fud na hearnála poiblí lena náirítear foilsiú na tuarascála bliantúla ar chuntais na seirbhísí poiblí agus gach tuarascáil speisialta. Tá sí freagrach freisin as iniúchtaí airgeadais an Chuntais Ioncaim, Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim, an Roinn Coimirce Sóisialaí, an Ciste Árachais Shóisialaigh agus an Coimisiún um Achomhairc Chánach.