Nochtuithe

Tagann nochtadh d'Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste ina dhá chatagóir leathana agus d'fhéadfadh sé teacht ó réimse foinsí.

 • Nochtadh seachtrach i.e. nithe a bhaineann le húsáid mhíchuí cistí poiblí agus/nó acmhainní agus/nó nithe a bhaineann le luach ar airgead i leith eintitis a thagann faoi shainchúram an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste. Féadfaidh nó ní fhéadfaidh nochtadh den sórt sin an sainmhíniú ar nochtadh cosanta faoin Acht um Nochtadh Cosanta (Leasú) 2022 a chomhlíonadh. Tagann na cineálacha nochta sin trínár mbealach tuairiscithe seachtrach (féach thíos).
 • Nochtadh inmheánach i.e. ábhair imní faoi éagóir maidir le haon ghné den chaoi a ndéantar gnó na hOifige nó nithe a bhaineann le hiompar pearsanta nó le hiompraíocht phearsanta. Is féidir le nochtadh den sórt sin teacht ó bhaill foirne reatha nó iarbhaill foirne den Oifig nó ó dhaoine eile atá i gcaidreamh obairbhunaithe leis an Oifig, amhail baill foirne gníomhaireachta, conraitheoirí, printísigh, baill de choistí iniúchóireachta agus iarratasóirí poist. Arís, féadfaidh nó ní fhéadfaidh nochtadh den sórt sin an sainmhíniú ar nochtadh cosanta a chomhlíonadh. Tagann nochtadh inmheánach trínár mbealach tuairiscithe inmheánach (féach thíos).

Bealach tuairiscithe seachtrach

Is féidir beartas na hOifige maidir le nochtadh a fhaightear tríd an mbealach tuairiscithe seachtrach a fháil anseo.

[Nóta: Tá an doiciméad seo á athrú chun dáta againn faoi láthair chun go mbeidh sé ag teacht le ceanglais Acht 2022.]

Tugtar aird chuí ar gach nochtadh, is cuma cén tslí a ndéantar iad, agus déantar gach iarracht aghaidh a thabhairt go cuí ar na saincheisteanna arna dtarraingt anuas.

Leis an reachtaíocht chun sceithirí a chosaint in Éirinn, tugtar cosaint d'oibrithe (agus do pháirtithe áirithe eile) ar mian leo ábhar imní a chur in iúl faoi éagóir a d'fhéadfadh a bheith déanta san ionad oibre. Leis an Acht um Nochtadh Cosanta (Leasú) 2022, rinneadh athruithe suntasacha, le héifeacht ón 1 Eanáir 2023, ar an gcreat bunaidh atá leagtha amach san Acht um Nochtadh Cosanta 2014.

Faoi Acht 2022, is nochtadh faisnéise é nochtadh cosanta a mbíonn claonadh ann, i gcreideamh réasúnach oibrí, éagóir ábhartha amháin nó níos mó a thaispeáint; tháinig sé ar aird an oibrí i gcomhthéacs a bhain leis an obair; agus nochtar é sa tslí a fhorordaítear san Acht.

Is 'duine forordaithe' é an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste faoin reachtaíocht um nochtadh cosanta. Ciallaíonn sé sin go bhféadfar nochtadh faoi gach ní a bhaineann le húsáid mhíchuí cistí agus acmhainní poiblí nó nithe a bhaineann le luach ar airgead i leith na n-eintiteas a thagann faoina shainchúram a dhéanamh don Oifig.

Ceanglaítear ar dhaoine forordaithe bealaí tuairiscithe seachtracha neamhspleácha agus uathrialaitheacha, agus nósanna imeachta le haghaidh déileáil le nochtadh cosanta, a bhunú, a chothabháil agus a oibriú. Ní mór dóibh duine nó feidhm ar leith a ainmniú freisin chun an bealach a oibriú.  

 

Conas nochtadh a dhéanamh

Is féidir nochtadh don Oifig a dhéanamh ó bhéal nó i scríbhinn. Eagrófar cruinniú fisiciúil má iarrann an duine tuairiscithe é.

Chun nochtadh a dhéanamh d'Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste, déan na nithe seo, le do thoil,

 • - cuir glao ar: 01 8638679
 • - scríobh chuig: An tUasal Gerard Coady, Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste, 3A Sráid an Mhéara Uachtarach, Baile Átha Cliath 1, D01 PF72
 • - nó seol ríomhphost chuig: disclosure@audit.gov.ie

Nuair is féidir, ba cheart an fhaisnéis seo a leanas a bheith ar áireamh i nochtadh:

 • ainm an duine tuairiscithe, agus sonraí teagmhála
 • ainm na heagraíochta/na heagraíochta san earnáil phoiblí lena mbaineann
 • an gaol idir an duine tuairiscithe agus an eagraíocht/na heagraíochtaí lena mbaineann
 • dáta na héagóra líomhnaithe (más eol) nó an dáta ar cuireadh tús leis an éagóir líomhnaithe nó ar aithníodh é
 • cibé acu atá nó nach bhfuil an éagóir líomhnaithe fós ar siúl
 • cibé acu a nochtadh nó nár nochtadh an éagóir líomhnaithe cheana féin agus má nochtadh, cé dó ar nochtadh é, cathain a nochtadh é, agus cén gníomh a rinneadh dá bhun
 • faisnéis maidir leis an éagóir líomhnaithe (cad atá ag tarlú/cad a tharla agus conas a tharla sé) agus aon fhaisnéis/doiciméid tacaíochta
 • aon fhaisnéis ábhartha eile
 • aon fhianaise atá ar láimh agus a rachadh chun tairbhe don Oifig le linn di cinneadh measúnaithe a dhéanamh.

Seirbhísí Tacaíochta

Soláthraíonn Transparency International (TI) Ireland faisnéis rúnda agus comhairle dlí saor in aisce d'aon duine atá ag smaoineamh ar ábhar imní a thuairisciú nó ar nochtadh cosanta a dhéanamh, trína líne chabhrach ‘labhair suas’ ag 1800 844 866. Tá mionsonraí faoi bhealaí eile inar féidir leat teagmháil a dhéanamh le TI Ireland ar fáil ar a shuíomh Gréasáin ag Transparency.ie.

Bealach tuairiscithe inmheánach

Feidhmíonn Bord Iniúchóireachta na hOifige dearcadh neamhfhulaingthe i leith na héagóra agus na calaoise, lena n-áirítear breabaireacht agus caimiléireacht. Éilíonn sé ar bhaill foirne i gcónaí gníomhú go macánta agus le hionracas, na hacmhainní poiblí a bhfuil siad freagrach astu a chosaint agus amhras calaoise nó éagóir eile a thuairisciú. 

Tá an Bord Iniúchóireachta tiomanta do chultúr san ionad oibre a chruthú a thacaíonn le nochtadh a dhéanamh agus a sholáthraíonn cosaint de réir na reachtaíochta um nochtadh cosanta do dhaoine a thuairiscíonn éagóir san ionad oibre.

Tugtar faisnéis mhionsonraithe do 'oibrithe' inár mbeartas ‘Labhair Suas’ anseo maidir le conas 'Labhairt Suas' faoi rún, agus iad ar an eolas go bhfiosrófar a n-imní go críochnúil, go cothrom agus gan díoltas.

[Nóta: Tá an doiciméad seo á athrú chun dáta againn faoi láthair chun go mbeidh sé ag teacht le ceanglais Acht 2022.]

Is é seo ár nduine ainmnithe le haghaidh nochtadh inmheánach a fháil:

An tUasal Shane Carton

Leas-Stiúrthóir Iniúchta – Lár-Sheirbhísí

Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste

3A Sráid an Mhéara Uachtarach

Baile Átha Cliath 1

D01 PF72

teileafón: 01 8638615

ríomhphost: speakup@audit.gov.ie

Cé go spreagaimid tuairisciú inmheánach ar gach éagóir, is féidir tuairiscí ar éagóir a dhéanamh freisin do dhaoine forordaithe seachtracha ábhartha. Mura bhfuil tú cinnte cé hé an duine forordaithe is oiriúnaí, is féidir tuairisc a thabhairt don Choimisinéir um Nochtadh Cosanta (an tOmbudsman).