Nochtuithe

Nochtadh ó bhaill foirne reatha nó iarfhoireann

Feidhmíonn Oifig an ArdReachtaire Cuntas agus Ciste dearcadh neamhfhulaingthe i leith na héagóra agus na calaoise, lena n-áirítear breabaireacht agus éilliú.

Ceanglaíonn sé ar an bhfoireann gníomhú go hionraic agus le hionracas i gcónaí, chun acmhainní poiblí a bhfuil siad freagrach astu a chosaint agus amhras faoi chalaois a thuairisciú.

Cuirtear eolas ar fáil don fhoireann ar conas ‘Labhair Suas’ faoi rún agus ar an eolas go ndéanfar a n-imní a fhiosrú go críochnúil, go cothrom agus gan díoltas. Tá cóip dár bpolasaí ‘Speak Up’ ar fáil anseo.

Nochtuithe ag daoine eile

Is féidir le nochtuithe a dhéanfaí d’Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste faoi shaincheisteanna imní nó éagóir líomhnaithe maidir le riar an airgid phoiblí teacht as raon foinsí éagsúla. Is féidir teacht ar bheartas na hOifige maidir le nochtadh a fhaightear ó dhaoine lasmuigh den Oifig anseo.

Tugtar aird ar gach nochtadh, is cuma cén dóigh a ndéantar iad, agus déantar gach iarracht aghaidh a thabhairt go hiomchuí ar na saincheisteanna arna n-ardú iontu.

Is reachtaíocht a achtaíodh chun cosaint a thabhairt d’fhostaithe ar mian leo aird a tharraingt ar ábhar imní a bhaineann le héagóir fhéideartha san áit oibre é an tAcht um Nochtadh Cosanta, 2014. Leagtar síos san Acht roinnt bealaí ar ar féidir nochtuithe a dhéanamh do dhuine ‘forordaithe’ seachtrach.

Faoin Acht, iarrtar ar gach comhlacht poiblí an méid seo a leanas a dhéanamh

  • nósanna imeachta a chur ar bun agus a chothabháil chun déileáil le nochtuithe cosanta; agus
  • faisnéis scríofa a sholáthar d’oibrithe i dtaca leis na nósanna imeachta sin.

Is duine forordaithe faoin reachtaíocht é an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste. Fágann sé sin go bhféadfar nochtuithe a dhéanamh leis an oifig faoi aon ábhar a bhaineann le húsáid mhíchuí cistí agus acmhainní poiblí nó le luach ar airgead i leith na n-eintiteas atá laistigh de théarmaí tagartha an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste.

Conas nochtadh a dhéanamh

Chun nochtadh a dhéanamh d’Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste,

cuir glao ar: 01 8638600

nó scríobh chuig: An Rúnaí Príobháideach

Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste,

3A Sráid an Mhéara Uachtarach

Baile Átha Cliath 1

D01 PF72

nó cuir ríomhphost chuig: privatesecretary@audit.gov.ie

Ba cheart an méid seo a leanas a bheith i nochtadh:

  • ainm agus sonraí teagmhála an duine atá ag déanamh an nochta
  • iarraidh ar rúndacht, má tá sé sin á iarraidh
  • ainm na heagraíochta earnála poiblí/na n-eagraíochtaí earnála poiblí atá i gceist
  • an gaol atá ag an duine aonair leis an eagraíocht/na heagraíochtaí
  • a oiread sonraí agus is féidir maidir leis na hábhair imní
  • aon fhianaise atá ar fáil a bheadh de chúnamh chun críocha chinneadh measúnaithe na hOifige.

 

I gcás go gcuirtear aitheantas agus sonraí teagmhála an nochtóra in iúl dúinn, admhóimid laistigh de sheacht lá oibre go bhfuarthas nochtadh.