Earcaíocht

Déanaimid cuntasóirí faoi oiliúint agus cuntasóirí cáilithe a earcú le hiniúchadh airgeadais a dhéanamh ar chomhlachtaí poiblí agus le scrúduithe luach ar airgead a dhéanamh. Is leathan agus casta atá an réimse comhlachtaí a ndéantar iniúchadh orthu agus na saincheisteanna luach ar airgead a scrúdaítear. Tuairiscímid ar ár gcuid oibre go poiblí, rud a chuirtear faoi chaibidil ag éisteachtaí de chuid an Choiste um Chuntais Phoiblí i nDáil Éireann.

Déanaimid iniúchadh ar nach mór 300 comhlacht rialtais láir agus Stáit lena chinntiú go gcoimeádtar cuntas cuí ar chistí poiblí. Baineann na croíghníomhaíochtaí rialtais sin leis an iliomad réimsí a théann i bhfeidhm ar shaol an tsaoránaigh, amhail bailiú cánach, tacaíochtaí agus cláir shóisialta, caiteachas ar oideachas, seirbhísí sláinte, rialálaithe agus comhlachtaí maoinithe. Déantar na hiniúchtaí de réir na gcaighdeán gairmiúil a bhfuil glacadh leo.

Ar cheann de phríomhfhócais ár scrúduithe luach ar airgead tá sainaithint a dhéanamh ar fheabhsuithe a d’fhéadfaí a dhéanamh ar sholáthar seirbhíse poiblí.  Déantar anailís agus measúnú ar an gcaoi a n-úsáidtear cistí poiblí leis an méid sin a bhaint amach. Breathnaíonn a leithéid de scrúduithe ar chláir nó gníomhaíochtaí ar leith, agus bíonn téamaí leathana i gceist leo go minic. I measc na réimsí a mbreathnaítear orthu tá caiteachas ar infreastruchtúr, soláthar seirbhísí, comhpháirtíochtaí príobháideacha poiblí, cúnamh forbartha coigríche agus diúscairt sócmhainní poiblí.

Na daoine a bhfuilimid sa tóir orthu:

Eagraímid feachtais earcaíochta gach bliain le teacht ar dhaoine ar mian leo bheith ina gcuid d’fhórsa saothair gairmiúil, díograiseach, ardoilte a dhéanann seirbhís don phobal trína shaothar agus a thacaíonn leis an bpróiseas cuntasachta poiblí.

Táimid sa tóir ar chéimithe ar mian leo tabhairt faoi chúrsa staidéir ghairmiúil i dtreo cáilíocht a bhaint amach le ceann de na comhlachtaí aitheanta cuntasaíochta.

A gcuirimid ar fáil:

  • Tuarastal tosaigh iomaíoch €33,052 
  • Maoiniú agus saoire staidéir i gcomhair scrúduithe cuntasaíochta gairmiúla
  • Uaireanta solúbtha oibre
  • Forbairt gairme den scoth, lena n-áirítear deiseanna ardaithe céime tar éis cáiliú
  • Timpeallacht struchtúrtha foghlama agus forbartha inar féidir scileanna agus inniúlachtaí tábhachtacha a fhorbairt.  

Agus tú ag obair don Oifig beidh an deis agat:

  • Cáilíocht a bhaint amach mar chuntasóir gairmiúil (nó leanúint le d'fhorbairt má tá tú cáilithe cheana)
  • Teagmháil a bheith agat le réimse leathan páirtithe leasmhara, comhlachtaí poiblí agus institiúidí eile a ndéantar iniúchadh orthu ina measc
  • Scileanna a fhoghlaim agus a fhorbairt a rachaidh chun sochair duit i ngairm san iniúchadh, sa chuntasaíocht agus sa tseirbhís phoiblí.

Cén chaoi cur isteach air:

Is féidir mionsonraí maidir le hincháilitheacht agus conas iarratas a dhéanamh tríd an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí.

Ceisteanna:

Is féidir aon cheisteanna maidir le hearcaíocht chun na hOifige a sheoladh chuig an aonad acmhainní daonna ag hr@audit.gov.ie.