Earcaíocht

Career-Header-image-1400-x-400

Déanaimid cuntasóirí faoi oiliúint agus cuntasóirí cáilithe a earcú le hiniúchadh airgeadais a dhéanamh ar chomhlachtaí poiblí agus le scrúduithe luach ar airgead a dhéanamh. Is leathan agus casta atá an réimse comhlachtaí a ndéantar iniúchadh orthu agus na saincheisteanna luach ar airgead a scrúdaítear. Tuairiscímid ar ár gcuid oibre go poiblí, rud a chuirtear faoi chaibidil ag éisteachtaí de chuid an Choiste um Chuntais Phoiblí i nDáil Éireann.

Déanaimid iniúchadh ar nach mór 300 comhlacht rialtais láir agus Stáit lena chinntiú go gcoimeádtar cuntas cuí ar chistí poiblí. Baineann na croíghníomhaíochtaí rialtais sin leis an iliomad réimsí a théann i bhfeidhm ar shaol an tsaoránaigh, amhail bailiú cánach, tacaíochtaí agus cláir shóisialta, caiteachas ar oideachas, seirbhísí sláinte, rialálaithe agus comhlachtaí maoinithe. Déantar na hiniúchtaí de réir na gcaighdeán gairmiúil a bhfuil glacadh leo.

Ar cheann de phríomhfhócais ár scrúduithe luach ar airgead tá sainaithint a dhéanamh ar fheabhsuithe a d’fhéadfaí a dhéanamh ar sholáthar seirbhíse poiblí.  Déantar anailís agus measúnú ar an gcaoi a n-úsáidtear cistí poiblí leis an méid sin a bhaint amach. Breathnaíonn a leithéid de scrúduithe ar chláir nó gníomhaíochtaí ar leith, agus bíonn téamaí leathana i gceist leo go minic. I measc na réimsí a mbreathnaítear orthu tá caiteachas ar infreastruchtúr, soláthar seirbhísí, comhpháirtíochtaí príobháideacha poiblí, cúnamh forbartha coigríche agus diúscairt sócmhainní poiblí.

Hands-2nd-banner-1400-x-400

Cé atá á lorg againn:

Tugaimid faoi fheachtais earcaíochta bliantúla chun daoine a lorg ar mian leo a bheith páirteach i bhfórsa saothair gairmiúil, tiomnaithe agus ardoilte chun freastal ar an bpobal trínár gcuid oibre agus tacú leis an bpróiseas cuntasachta poiblí.

Ceisteanna:

Is féidir aon cheisteanna maidir le hearcaíocht chun na hOifige a sheoladh chuig an aonad acmhainní daonna ag hr@audit.gov.ie.