Aschuir agus Teagmháil Eile

Bainimid leas as raon modhanna lenár gcuid oibre agus cleachtas a chur in iúl, le caidreamh gníomhach a chur ar bun lenár gcuid páirtithe leasmhara, agus lena chinntiú go mbíonn fáil ag na daoine a úsáideann seirbhísí poiblí agus a chuireann ar fáil iad araon ar ár gcuid oibre agus go mbíonn sí fiúntach dóibh.

PAC Tacaímid le gach cruinniú poiblí den Choiste um Chuntais Phoiblí agus tugaimid fianaise ann.

Our Work - CAG_ Ós rud é gurb é an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste Reachtaire an Státchiste, tugann sé údarás chun cistí a scaoileadh ón Státchiste ar fhoréileamh an Aire Airgeadais nó Ghníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta. Ní mór do na cistí a fhoréilítear a bheith chun críocha atá ceadaithe le dlí agus ní féidir ach an méid a údaraíonn Dáil Éireann a tharraingt anuas.

Our Work - PublicTugaimid freagra ar cheisteanna ón bpobal i gcoitinne agus  Our Work - Media ó na meáin chumarsáide.

Our Work - Engage Cothaímid caidreamh gníomhach le comhlachtaí poiblí eile agus Our Work - Audit Profession leis an earnáil iniúchóireachta ar réimsí na hiniúchóireachta agus an tuairiscithe airgeadais.

Our Work - National Mar an t-iniúchóir poiblí náisiúnta, cothaímid caidreamh agus coinnímid i dteagmháil le comhlachtaí idirnáisiúnta éagsúla agus le comhghleacaithe i ndlínsí eile.