Tuarascálacha

Cuntais na seirbhísí poiblí

Gach bliain cuirimid tuarascáil faoi bhráid an Oireachtais ar na nithe seo a leanas

Cuntais Leithreasa

Foilsímid ár dtuairim ar chuntais thart ar 40 roinn, oifig agus seirbhís rialtais tar éis dúinn iniúchadh a dhéanamh orthu agus deirimid cibé acu an dtugtar iontu léargas cóir ar an gcaiteachas agus ar an bhfáltas don bhliain airgeadais. Tuairiscímid freisin sa chás nár cuireadh caiteachas i bhfeidhm ar an mbealach a éilítear leis an dlí.

Tuarascálacha ar chuntais na seirbhísí poiblí

Foilsímid tuarascálacha ar nithe a éiríonn as na hiniúchtaí ar na cuntais leithreasa chomh maith. Baineann tuarascálacha den sórt sin le laigí tromchúiseacha/córasacha sna rialuithe atá i bhfeidhm i ranna, caillteanais shuntasacha airgeadais nó ábhair eile a bhaineann le luach ar airgead.

Scrúduithe/tuarascálacha speisialta

Féadann an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste, dá lánrogha féin, scrúduithe luach ar airgead a dhéanamh ar na comhlachtaí earnála poiblí siúd atá laistigh dá théarmaí tagartha agus torthaí na hoibre sin a thuairisciú don Oireachtas mar thuarascáil speisialta. Agus ábhair á roghnú lena scrúdú, tá tábhacht nach beag ag baint leis an leibhéal maoinithe poiblí a fuarthas, chomh maith le roinnt téamaí straitéiseacha, amhail

  • an tionchar ar shaoránaigh
  • rialachas, cuntasacht agus trédhearcacht
  • tionscadail thrasrannacha
  • scileanna agus cumais sa tseirbhís phoiblí
  • inbhuanaitheacht fadtéarmach.

 Cuirtear na hacmhainní atá ar fáil agus tosaíochtaí iomaíocha oibre san áireamh freisin agus na hábhair á roghnú.