Cuntais Leithreasa

Soláthraíonn Dáil Éireann airgead le haghaidh ghnáthsheirbhísí na ranna agus na n-oifigí rialtais, idir airgead caipitil agus neamhchaipitil, trí mheastacháin a cheadú le haghaidh na seirbhísí sin i rith gach bliana, agus trí fheidhm reachtúil a thabhairt do na meastacháin san Acht Leithreasa bliantúil.

Ag deireadh gach bliana airgeadais, bíonn ar gach roinn agus oifig cuntas a ullmhú, ar a dtugtar an cuntas leithreasa, le haghaidh gach seirbhíse vótáilte atá á riar faoina cúram. Tá dualgas reachtúil ann sonraí an toraidh don bhliain i gcomparáid leis an méid a sholáthair Dáil Éireann, bunaithe ar shuimeanna airgid thirim na n-íocaíochtaí agus na bhfáltas, a chur ar fáil sa chuntas leithreasa.

Seo thíos na ranna éagsúla a dhéanann na cuntais leithreasa seo, agus tá sé de chúram ar an Oifig iad seo uile a iniúchadh.

An Coimisiún um Chosaint SonraíOifig Phríomh-Oifigeach Faisnéise an Rialtais
Talmhaíocht, Bia agus MaraOifig an Phríomh-Aturnae Stáit
Pinsin AirmOifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí
Fiontar Gnó agus NuálaíochtOifig an Aire Airgeadais
An Phríomh-Oifig StaidrimhOifig an Aire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí
Leanaí agus Gnóthaí ÓigeOifig an Ombudsman
Cumarsáid, Gníomhú ar son na hAeráide agus ComhshaolOifig na gCoimisinéirí Ioncaim
An tSeirbhís ChúirteannaÚdarás Póilíneachta
Cultúr, Oidhreacht agus an GhaeltachtTeaghlachas an Uachtaráin
CosaintPríosúin
Oideachas agus ScileannaÚdarás Clárúcháin Maoine
Fostaíocht agus Cosaint ShóisialtaSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí
Gnóthaí Eachtracha agus TrádáilCaiteachas Poiblí agus Athchóiriú
An Garda SíochánaForbairt Tuaithe agus Pobail
SláinteSeirbhís Sicréidí
Tithíocht, Pleanáil agus Rialtas ÁitiúilAn tSaotharlann Stáit
Comhoibriú IdirnáisiúntaAoisliúntas agus Liúntais ar Scor
Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus ComhionannasTaoiseach
An Oifig Náisiúnta um Sheirbhísí ComhroinnteAn Coimisiún Achomhairc Chánach
Oifig Soláthair an RialtaisIompar, Turasóireacht agus Spórt
Oifig na nOibreacha PoiblíAn Oifig Luachála
Oifig an Ard-AighneBreisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta