Cuntais Leithreasa

Soláthraíonn Dáil Éireann airgead le haghaidh ghnáthsheirbhísí na ranna agus na n-oifigí rialtais, idir airgead caipitil agus neamhchaipitil, trí mheastacháin a cheadú le haghaidh na seirbhísí sin i rith gach bliana, agus trí fheidhm reachtúil a thabhairt do na meastacháin san Acht Leithreasa bliantúil.

Ag deireadh gach bliana airgeadais, bíonn ar gach roinn agus oifig cuntas a ullmhú, ar a dtugtar an cuntas leithreasa, le haghaidh gach seirbhíse vótáilte atá á riar faoina cúram. Tá dualgas reachtúil ann sonraí an toraidh don bhliain i gcomparáid leis an méid a sholáthair Dáil Éireann, bunaithe ar shuimeanna airgid thirim na n-íocaíochtaí agus na bhfáltas, a chur ar fáil sa chuntas leithreasa.

Seo thíos na ranna éagsúla a dhéanann na cuntais leithreasa seo, agus tá sé de chúram ar an Oifig iad seo uile a iniúchadh.

An Coimisiún um Chosaint SonraíOifig Phríomhoifigeach Faisnéise an Rialtais
Talmhaíocht, Bia agus MaraOifig an Phríomh-Aturnae Stáit
Arm-Phinsin Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí
Fiontar, Trádáil agus FostaíochtOifig an Aire Airgeadais
An Phríomh-Oifig StaidrimhDlí agus Ceart
Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíocht agus ÓigeOifig an Ombudsman
Comhshaol, Aeráid agus Cumarsáid Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim
An tSeirbhís ChúirteannaAn tÚdarás Póilíneachta
Turaasóireacht, Cultúr, Ealaíona, Gaeltacht, Spórt agus MeáinTeaghlachas an Uachtaráin
CosaintPríosúin
OideachasAn tÚdarás Clárúcháin Maoine
Coimirce ShóisialachAn tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí
Gnóthaí Eachtracha Oigig an Aire Caiteachas Poiblí agus Athchóiriú
Garda SíochánaForbairt Tuaithe agus Pobail
SláinteRúnseirbhís 
Tithíocht, Rialtas Áitiúil agus OidhreachtAn tSaotharlann Stáit
Comhar IdirnáisiúntaAoisliúntas agus Liúntais ar Scor
Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus ComhionannasRoinn an Taoisigh
An Oifig Náisiúnta um Sheirbhísí ComhroinnteAn Coimisiún um Achomhairc Chánach
An Oifig um Sholáthair an RialtaisIompar
Oifig na nOibreacha PoiblíAn Oifig Luachála
Oifig an Ard-AighneBreisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta