Comhoibriú Idirnáisiúnta

Déanann an Oifig comhoibriú le hinstitiúidí iniúchóireachta i dtíortha eile san Eoraip agus timpeall an domhain. Leis an gcomhoibriú, féadann an Oifig cur lena chuid eolais ar dhea-chleachtas agus a eispéireas agus éachtaí a roinnt. Is é príomhaidhm an chomhoibrithe idirnáisiúnta ná an riarachán poiblí a láidriú. Cuireann an Oifig go toilteanach le réimse an chumais láidrithe maoirseachta agus iniúchóireachta de chuid tíortha i mbéal forbartha.

Tá Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste ina chomhalta de roinnt eagraíochtaí idirnáisiúnta de chuid Uasfhorais Iniúchóireachta.

An Eagraíocht Idirnáisiúnta Uasfhoras Iniúchóireachta (INTOSAI)

Feidhmíonn INTOSAI mar scátheagraíocht ar an bpobal iniúchóireacht seachtraí rialtais. Eagraíocht féinriartha, neamhspleách agus neamhpholaitiúil atá ann ina bhfuil 199 Uasfhoras Iniúchóireachta (195 comhalta iomlán, 5 chomhalta chomhlacha agus 1 ball cleamhnaithe). Is é cuspóir INTOSAI ná ardán a chur ar fáil don roinnt eolais i measc Uasfhorais Iniúchóireachta, iniúchóireacht rialtais ar fud an domhain a fheabhsú, agus cumais ghairmiúla a fheabhsú.

Déanann INTOSAI Caighdeáin Idirnáisiúnta na nUasfhoras Iniúchóireachta (ISSAI) a údarú agus a cheadú, ina sonraítear na réamhriachtanais bhunúsacha le haghaidh feidhmiú ceart agus iompar gairmiúil na nUasfhoras Iniúchóireachta agus prionsabail bhunúsacha na hiniúchóireachta ar eintitis phoiblí.

Buaileann comhaltaí an INTOSAI le chéile uair gach trí bliana ag cruinniú de chuid Chomhdháil Idirnáisiúnta na nUasfhoras Iniúchóireachta (INCOSAI). Is orgán uachtarach an INTOSAI é an INCOSAI. Is comhaltaí den INCOSAI iad comhaltaí uile INTOSAI. Sa chruinniú seo, tugtar deis do chomhaltaí eispéireas a roinnt, ceisteanna a phlé agus moltaí a eisiúint chun cuntasacht rialtas ar fud an domhain a fheabhsú.

An Eagraíocht Eorpach Uasfhoras Iniúchóireachta (EUROSAI)

Tá EUROSAI ar cheann de na seacht ngrúpaí oibre réigiúnacha a bunaíodh faoi INTOSAI. Tá 50 Uasfhoras Iniúchóireachta ann (49 Uasfhoras Iniúchóireachta Eorpacha agus Cúirt Iniúchóirí na hEorpa).

Tá an cuspóir foriomlán céanna ag EUROSAI le INTOSAI, ach tá sé dírithe ar eolas a roinnt agus comhoibriú gairmiúil i measc na nUasfhoras Iniúchóireachta atá bunaithe san Eoraip. Tá sé mar aidhm ag EUROSAI léann na hiniúchóireachta earnála poiblí a chur chun cinn agus oibriú i dtreo comhoiriúnú téarmaíochta i réimse na hiniúchóireachta poiblí.

Buaileann comhaltaí an EUROSAI le chéile uair gach trí bliana ag cruinniú de chuid Chomhdháil EUROSAI.

An Coiste Teagmhála

Is éard atá sa Choiste Teagmhála ná tionóil de Cheannasaithe na nUasfhoras Iniúchóireachta san Aontas Eorpach agus de Chúirt Iniúchóirí na hEorpa. Tá sé féinrialaitheach, neamhspleách agus neamhpholaitiúil. Is é misean an Choiste Teagmhála ná comhoibriú a fheabhsú i measc na gcomhaltaí chun iniúchóireacht sheachtrach agus cuntasacht san AE a fheabhsú. Chun cur le feabhsú bhainistíocht airgeadais an bhuiséid Comhphobail agus leis an dea-rialachas, déanann an Coiste Teagmhála gníomhaíochtaí coiteann laistigh den Aontas Eorpach a thacú, a thosú agus a chomhordú.

Tá Oifigigh Idirchaidrimh ó gach Ballstát le chéile ina líonra gníomhach de theagmhálaithe gairmiúla ar fud na hEorpa. San áireamh sa Choiste Teagmhála tá grúpaí oibre, líonraí agus tascfhórsaí ar ábhair shonracha i ndáil leis an iniúchóireacht.

Buaileann comhaltaí an Choiste Teagmhála le chéile uair sa bhliain.

I mí na Nollag 2019, d’fhoilsigh an Coiste Teagmhála compendium ar shláinte an phobail agus i mí na Nollag 2020, d’fhoilsigh an Coiste Teagmhála compendium ar chibearshlándáil. Tá na naisc chuig na doiciméid thíos.

Compendium ar shláinte an phobail

Compendium ar chibearshlándáil

I mí na Nollag 2020, d’fhoilsigh Aontas Baincéireachta Thascfhórsa an Choiste Teagmhála tuarascáil dar teideal Ullmhúchán do bhainc mheánmhéide agus bhainc bheaga i limistéar an euro a réiteach. Tá an nasc leis an tuarascáil thíos.

Ullmhúchán do bhainc mheánmhéide agus bhainc bheaga i limistéar an euro a réiteach

I mBealtaine 2021, d’fhoilsigh an Coiste Teagmhála ráiteas (CC 1/2021) ag tacú le ról bunreachtúil, sainordú agus neamhspleáchas Oifig Iniúchóireachta Phoblacht na Cipire. Tá an nasc leis an ráiteas thíos.

Ráiteas an Choiste Teagmhála (CC 1/2021)

Ballraíocht ar bhoird iniúchóireachta, grúpaí oibre agus fóraim eile

Cuireann an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste ionadaithe le freastal ar chomhdhálacha agus chun suí ar ghrúpaí oibre, tascfhórsaí agus fóraim a fheabhsóidh obair na hOifige agus an iniúchóireacht earnála poiblí go hidirnáisiúnta. Faoi láthair, tá an Oifig ag glacadh páirt ghníomhach san obair idirnáisiúnta seo a leanas:

  • Grúpa oibre ar leabhrán 2010 ar an iniúchóireacht soláthair phoiblí a thabhairt cothrom le dáta
  • Líonra Fioscach Comhairleach na hEorpa
  • Fóram iniúchóireachta poiblí
  • Tascfhórsa ar an aontas baincéireachta Eorpach

Tá ionchur ag an Oifig chomh maith don chuntasacht agus maoirseacht san Eoraip trí bhallraíocht ar seal ar roinnt bord iniúchóireachta de chuid comhlachtaí Eorpacha.Tá ionadaíocht ag an Oifig faoi láthair ar an mbord iniúchta seo a leanas:

  • Bord Iniúchóireachta Eurocontrol: Is é Eurocontrol an eagraíocht Eorpach do réimse na sábháilteachta aerloingseoireachta. Tá sé bunaithe sa Bhruiséil.

Foireann ar iasacht agus dualgais eile

Ó am go chéile, téann comhaltaí foirne ar iasacht go hidirnáisiúnta. I measc na n-iasachtaí foirne a bhí ann le deireanas, bhí socrúchán i gGníomhaireacht Spáis na hEorpa agus socrúcháin in Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste in Victoria na hAstráile. Tagann comhaltaí foirne ar iasacht chugainn chomh maith – i measc na gcomhaltaí foirne ar iasacht chugainn ó áiteanna thar lear bhí comhaltaí ón nGearmáin, Seirbia agus ón Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha.

Féadfaidh sé, chomh maith, go mbíonn comhaltaí foirne páirteach in obair eile idirnáisiúnta, de réir mar a thagann sé aníos. Mar shampla, roghnaíodh ainmní de chuid na hOifige le haghaidh comhaltas ar Choiste Maoirseachta OLAF, an Ghníomhaireacht Eorpach Frith-Chalaoise.