Struchtúr na hEagraíochta

Is oifig rialtais láir é Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste (‘an Oifig’) a bunaíodh chun cabhrú leis an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste a fheidhmeanna reachtúla a chomhlíonadh agus is státseirbhísigh atá ag obair san oifig. Is cuntasóirí cáilithe nó cuntasóirí ar oiliúint iad an chuid is mó den fhoireann.

Sannann an ARC&C róil agus freagrachtaí ar an bhfoireann, nó déantar faoina údarás é, de réir na reachtaíochta.

Struchtúr na hEagraíochta

Déanann na boird seo a leanas gnó na hOifige a bhainistiú:

  • an Bord Iniúchóireachta – ar a bhfuil an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste, an Rúnaí agus na Stiúrthóirí Iniúchóireachta. Déanann an Bord Iniúchóireachta maoirseacht ar fhorbairt agus ar chur i ngníomh straitéisí agus déanann athbhreithniú ar an bhfeidhmíocht oibriúcháin.
  • an Bord Bainistíochta – ar a bhfuil na Stiúrthóirí agus na Leas-Stiúrthóirí Iniúchóireachta, agus a dhéanann bainistiú agus feidhmiú na hOifige a chomhordú.

Eascraíonn struchtúr na heagraíochta ón ról lárnach atá againn clár deimhniúcháin iniúchóireachta agus clár tuairiscithe a sholáthar. Tá na rannóga eagraithe go dtuairisceoidh siad do chomhaltaí aonair den Bhord Bainistíochta, agus déanann siad siúd, ar a seal, tuairisciú dá Stiúrthóir, atá freagrach as reáchtáil na hOifige ó lá go lá.

Tá an Oifig eagraithe ina stiúrthóireachtaí, a bhfuil triúr Stiúrthóirí Iniúchóireachta i gceannas orthu agus atá bunaithe ar na cláir iniúchóireachta agus thuairiscithe. Laistigh de gach stiúrthóireacht, sanntar punanna oibre do roinnt rannóg, atá bunaithe ar na hearnálacha éagsúla atá ina gcuid den tseirbhís phoiblí.

Is é an Rúnaí agus Stiúrthóir Iniúchóireachta atá freagrach as riar na hOifige, lena n-áirítear acmhainní daonna, feidhmeanna airgeadais, saoráidí agus teicneolaíocht na faisnéise agus na cumarsáide. Mar Oifigeach Cuntasaíochta, tá sí freagrach as úsáid acmhainní san Oifig.

Tá an t-údarás tarmligthe ag Stiúrthóirí Iniúchóireachta chun an tuairim iniúchóireachta a chur ar fáil thar ceann an ARC&C maidir le cuntais comhlachtaí áirithe poiblí. Féadann an t-údarás tarmligthe a bheith ag stiúrthóir chomh maith chun creidmheasanna don Státchiste a dheonú de bhun iarrtar le haghaidh nó thar ceann an Aire Airgeadais.

Tá struchtúr na heagraíochta leagtha amach sa léaráid thíos:

An tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste

Seamus McCarthy

Stiúrthóir Iniúchta

Andy Harkness

Rúnaí agsu Stiúrthóir Iniúchta

Colette Drinan

Stiúrthóir Iniúchta

Patricia Sheehan

Leas-Stiúrthóirí

Mark Brady

Iniúchtaí Leathstáit

Leas-Stiúrthóirí

Leonard McKeown

Iniúchtaí Rialtais Láir

Leas-Stiúrthóirí

Shane Carton

Tuairisciú

Leas-Stiúrthóirí

John Crean

Sláinte

Leas-Stiúrthóirí

Georgina O'Mahony

Iniúchtaí Rialtais Láir

Leas-Stiúrthóirí

Patricia Devlin

Revenue

Leas-Stiúrthóirí

Mary Henry

Iniúchtaí Leathstáit

Leas-Stiúrthóirí

Paul Southern

Iniúchtaí Rialtais Láir

Leas-Stiúrthóirí

Josephine Mooney

Coimirce Sóisialta

Leas-Stiúrthóirí

Orla Duane

Iniúchtaí Leathstáit

Leas-Stiúrthóirí

Deirdre Quaid

Seirbhísí Lárnacha

Leas-Stiúrthóirí

Ruth Foley

Tuairisciú

Leas-Stiúrthóirí

Peter Kinsley

Iniúchtaí Triú Leibhéal