Creat Foghlama agus Forbartha

Creat foghlama agus forbartha

Is í ár bhfoireann ár n-acmhainn is luachmhaire de bharr go mbraithimid ar an ardtaithí agus ar na scileanna gairmiúla atá acu lenár bhfeidhm iniúchóireachta poiblí a chomhlíonadh. Is mian linn go mbeimid ar an gcéad rogha do dhaoine ar mian leo dul leis an iniúchóireacht mar shlí bheatha agus difríocht a dhéanamh ó thaobh seachadadh seirbhísí poiblí de.

Tá réadú rathúil ár misin agus comhlíonadh ár gcuspóirí go hiomlán spleách ar ár gcumas chun foireann ardspreagtha a bhfuil ardtaithí agus ardscileanna acu a earcú agus a choinneáil.

Is é sin an fáth a leagaimid an-tábhacht ar thacú agus infheistiú i bhforbairt ár mball foirne mar dhaoine aonair. Táimid ag iarraidh go mbeidh sásamh pearsanta le fáil i dtaithí oibre leis an Oifig agus go bhfeabhsóidh sí gairm bheatha an duine. Le clár leanúnach foghlama agus forbartha, cabhraítear leis an bhfoireann a gcumais a fhorbairt agus a choinneáil chun táirgí agus seirbhísí ardchaighdeáin a sheachadadh.

Tá sé tábhachtach an díocas agus an tiomantas don tseirbhís phoiblí do luachanna gairmiúla a bheith ag baill foirne, go bhfuiltear muiníneach as a saineolas, go bhfuil siad éifeachtach i mbun caidrimh le daoine eile, agus go bhféadann siad cur le ionad oibre tacúil agus táirgiúil a choinneáil. Tá siad seo i measc na bpríomhréimsí fócais feidhmíochta a ndéantar cur síos níos mionsonraithe orthu i gCreat Inniúlachtaí na hOifige. Tá trí ghné ag baint le cur chuige na hOifige i leith na foghlama agus na forbartha:

  • tacaíocht chun cáilíocht ghairmiúil chuntasaíochta a bhaint amach
  • clár oiliúna dírithe ar chroí-inniúlachtaí agus scileanna a fhorbairt
  • deiseanna le haghaidh breisoiliúint ghairmiúil.