Soláthar

Soláthar

Cloíonn Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste le treoirlínte náisiúnta agus le réimse treoracha ón Aontas Eorpach i ndáil le soláthar táirgí agus seirbhísí.

Feidhmíonn an Leas-Stiúrthóir Seirbhísí Corparáideacha laistigh den oifig mar an oifigeach soláthair. An ról atá ag an Leas-Stiúrthóir ná cinntiú go gcloíonn polasaí, nósanna imeachta agus cleachtais soláthair na hoifige le dlí an AE agus le Treoirlínte Náisiúnta.

Cuireann an tOifigeach Soláthair tacaíocht agus comhairle ar fáil de réir mar a theastaíonn sé, agus nuair a theastaíonn sé ó chomhaltaí foirne, agus cinntíonn go bhfuil an soláthar comhlíontach le dlí an AE agus le Treoirlínte Náisiúnta.

Féadtar na Treoracha i ndáil le soláthar poiblí a fheiceáil ar an Léarscáil Suímh an Aontais Eorpaigh.

Foilsíonn an Oifig um Sholáthar Rialtais Treoirlínte Soláthair Phoiblí.

Nósanna Imeachta um Sholáthar

Laistigh den Oifig, ní mór gach conradh a bhfuil luach measta os cionn €25,000 air agus faoi thairseach €135,000 an Aontais Eorpaigh (AE) a fhógairt ar www.etenders.gov.ie. Is saoráid láir atá ann le haghaidh na n-údarás conarthacha san earnáil phoiblí chun deiseanna soláthair agus fógraí dámhachtana a fhógairt de réir na dTreoirlínte Náisiúnta um Sholáthar Poiblí.

Ní mór gach conradh a bhfuil luach measta os cionn na tairsí AE €135,000 a fhógairt in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh. Déantar conarthaí a dhámhachtain de réir fhorálacha na Treorach AE um Sholáthar Poiblí 2014/24 ón AE. Achtaíodh an treoir seo isteach i ndlí na hÉireann faoi Rialacháin an Aontais Eorpaigh.

Orduithe Ceannaigh os cionn €20,000

Cuireann Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste sonraí ar fáil faoi Orduithe Ceannaigh os cionn €20,000:

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
 2015
2014