Rochtain ar Fhaisnéis Phearsanta

Contact-Us-banner

Má tá fiosrú ar bith agat maidir le Cosaint Sonraí san Oifig, is féidir leat teagmháil a dhéanamh leis an Oifigeach Cosanta Sonraí agus cabhróidh an té sin leat.

An tOifigeach Cosanta Sonraí
Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste
3A Sráid an Mhéara Uachtarach Baile Átha Cliath 1
D01PF72

Cuir glao ar (01) 863 8600 nó seol ríomhphost chuig dpo@audit.gov.ie

Cosaint Sonraí